Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej - czerwiec 2021 r.


5 czerwca 2021 r. na terenie województwa małopolskiego miały miejsce niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w wyniku których wystąpiły szkody w uprawach rolnych. Poszkodowani producenci rolni mogą uzyskać pomoc pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku do urzędu gminy i przeprowadzenia szacowania szkody.

Zasady postępowania w sprawach szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego:

O pomoc mogą ubiegać się:
1) Właściciele gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej,
które mogą zostać uznane za dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną), gdy spełnią warunki:

a) gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię 1 ha (fizycznego lub przeliczeniowego);
b) minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

2) Urzędy gmin (miast) składające wnioski o szacowanie szkód w imieniu podmiotów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Wymagane dokumenty    

I. Producent rolny:

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy w środku trwałym, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, producent rolny powinien złożyć pisemny wniosek o wystąpieniu szkód do urzędu gminy (miasta), właściwego ze względu na położenie swoich gruntów (Załączniki nr I i I.2-I.9).

►Załącznik nr I – Wniosek producenta rolnego
►Załącznik nr I.2-I.9- załącznik do wniosku producenta rolnego

W przypadku gdy producent rolny posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast). Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, który przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

►Załącznik I.1A i B-wykaz gruntów z wszystkich gmin, na których jest gospodarstwo rolne

II. Gminy/Miasta:

1) Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) po weryfikacji poprawności sporządzenia wniosków producentów rolnych, wnioskuje do Wojewody Małopolskiego (Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa MUW w Krakowie) o dokonanie szacunku szkód przez Komisję.

►Załącznik nr II – Wniosek urzędu gminy (miasta)
►Załącznik nr II.1 – Imienny wykaz poszkodowanych rolników

2) Po dokonaniu szacunku szkód przez komisję wójt, burmistrz, prezydent miasta przesyła do Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa MUW w Krakowie:

  • protokoły komisji z szacunku szkód wraz z wnioskami rolników o oszacowanie szkód

►wzór protokołu (kalkulator) szacowania szkód z danymi do stosowania w 2021 r. oraz wzór protokołu (kalkulator) szacowania szkód bez danych do stosowania w 2021 r.

►opracowanie Krzysztofa Zamarlickiego-określenie wartości plantacji kultur wieloletnich

Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji:

1) w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu, jednak nie później niż:

a) od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji albo;
b) nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystapienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym, albo;
c) nie później niż w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach, spowodowanych przez powódź.

2) dwukrotnie, w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (jako środkach trwałych, nie dotyczy szkód w owocach):

a) po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
b) po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Po oszacowaniu szkód przez Komisję, Wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą  powyżej 30% średniej produkcji rolnej (produkcja roślinna + produkcja zwierzęca) z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia n.z.a., lub wartośc szkód w środkach trwałych przekracza 3 350 zł.

Miejsce składania dokumentów    

Urzędy Miast i Gmin mogą składać dokumenty, na adres:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Termin załatwienia sprawy    

Producent rolny składa wniosek wraz z załącznikami, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gminie właściwej na położenie gospodarstwa.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) - po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Podstawy prawne   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.2015,poz.187 z późn.zm).
►Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z 4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących sie na obszarach,na których wystapiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

►Ząrządzenie Wojewody Małopolskiego  z 1 czerwca 2021 r., zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

►Załącznik do Zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2021 r., "Zalecenia dotyczące postępowania oraz sposobu szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego".

Źródło: BIP UMWM


Informacji na temat obowiązującej procedury składania wniosków o szacowanie szkód przez Komisje powoływane przez Wojewodę Małopolskiego udzielają również pracownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego ►dane kontaktowe PZDR.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1739941