UMWM: od 10 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o możliwości korzystania z dofinansowania na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji do kwoty 50 000 zł. Dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji będzie dotyczyć obiektów o parametrach od 100 m2 do 10 000 m2, służących potrzebom rolnictwa.

Zarząd Województwa Małopolskiego w celu realizacji zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych1 będzie udzielał dotacji m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz na budowę i renowację zbiorników służących małej retencji.

Małopolska przez ostatnie lata jest dotkliwie doświadczana przez lokalne podtopienia oraz susze, dlatego też warto skorzystać z możliwości współfinansowania inwestycji, które przyczynią się do uregulowania stosunków wodnych w glebie i poprawią bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Ponadto budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji, obejmujących wszelkie sadzawki, zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu ww. ustawy2 (z wyłączeniem budowy i renowacji stawów rybnych).
 

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 10 grudnia 2022 r. do dnia 16 stycznia 2023 r. (z uwagi na fakt, iż koniec terminu na składanie wniosków tj. 15 stycznia 2023 r. przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy)3. W przypadku dostarczenia wniosków pocztą, decydująca jest data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego4.

Wnioski należy opracować zgodnie z ►Uchwałą Nr 1768/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. Zarządu Województwa Małopolskiego i wysłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

lub drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /947ts6aydy/SkrytkaESP
Wnioski można również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub w Agendach Zamiejscowych UMWM (siedziby wskazane na stronie BIP: www.malopolska.plBIP › Urząd Marszałkowski › Kontakt). Złożenie dokumentów w tych jednostkach jest równoznaczne ze złożeniem dokumentów w siedzibie UMWM w Krakowie.

Wnioski złożone po terminie 16 stycznia 2023 r. nie będą uwzględniane.

Do wniosku należy dołączyć stosowne pozwolenia, zezwolenia lub inne decyzje wymagane przepisami: prawa wodnego, prawa budowlanego, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub innych ustaw.

O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się osoby fizyczne będące właścicielami lub władającymi gruntu pod zbiornikiem.

Podział środków nastąpi uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Wzory wniosków, a także ►Uchwała Nr 1768/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych została zamieszczona na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:
www.malopolska.plUrząd MarszałkowskiDepartament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rolnictwo › Ochrona Gruntów Rolnych › Zasady korzystania ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

1 art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2409)
2 art. 2 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 2409)
3 § 2 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1768/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r.
4 § 2 ust. 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1768/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 grudnia 2021 r.

►Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego znak: RO-V.7152.1.4.2022 z dnia 28.11.2022 r. dot. możliwości składania wniosków na 2023 rok na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych m.in. na budowę i renowację zbiorników małej retencji.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1930718