UR w Krakowie sprzedaje ciągniki rolnicze


UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE


ogłasza postępowanie ofertowe znak DGM/23/1/2017 na sprzedaż następujących pojazdów rolniczych: 

1. Ciągnik rolniczy MTZ 1221A z kabiną, rok produkcji 2003, numer rejestracyjny KR 1862, sprawny, kompletny, moc silnika 96 kW, z zamontowanym ładowaczem czołowym Pronar typ LC4 z 2012 roku, udźwig 1300 kg 
Cena wywoławcza: 82 410,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć 00/100 zł)

  

2. Ciągnik rolniczy URSUS – C 362 z kabiną, rok produkcji 1985, numer rejestracyjny KR 7514, sprawny, kompletny, moc silnika 37 kW, przegląd techniczny do 27.06.2016 r. 
Cena wywoławcza: 15 990,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt 00/100 zł)

  

3. Ciągnik rolniczy URSUS – C 1201 z kabiną, rok produkcji 1980, numer rejestracyjny KR 7412, sprawny, kompletny, pojemność silnika 6842 cm3 przegląd techniczny do 28.03.2015 r.
Cena wywoławcza: 24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset 00/100 zł)

 

4. Ciągnik rolniczy URSUS – C 360 z kabiną, rok produkcji 1976, numer rejestracyjny KRU 202 C, brak drzwi w kabinie, tylna szyba rozbita, moc silnika 37 kW, brak tablicy, przegląd techniczny do 28.12.2014r.
Cena wywoławcza: 5 535,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć 00/100 zł)

Ceny wywoławcze sprzedawanych pojazdów rolniczych zawierają 23% VAT-u.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres, oraz nr PESEL oferenta lub nazwę, siedzibę, oraz NIP firmy, 
  • datę sporządzenia oferty,
  • proponowaną cenę,
  • sposób zapłaty (gotówka lub przelew).

Wymienione wyżej ciągniki rolnicze można oglądać na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, miejscowość Prusy 1, gmina Kocmyrzów (zjazd z drogi 776 Proszowice-Kraków), w terminie od 13 do 17 lutego 2017 r. w godzinach od 8:00 do 11:00, telefon kontaktowy: kom. 882 174 676.

Oferty należy składać w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego: Al. Mickiewicza 21, pok. nr 7 (Kancelaria Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) do dnia 27.02.2017 r. do godz. 12:00 

Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"Oferta na zakup pojazdów rolniczych, Nr postępowania ofertowego DGM 23-1/2017
(nie otwierać przed 01.03.2017r.do godz. 1000)"
.
Oferta powinna być podpisana osobiście lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy zgodnie z właściwymi dokumentami.
Szczegółowe Informacje na temat sprzedaży ciągników umieszczono na stronie: www.ur.krakow.pl/Administracja/Dział Gospodarki Materiałowej/Aktualności

Otwarcie i rozpatrzenie ofert odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w budynku przy ul. Czystej 21 pok. 210 w dniu 01.03.2017r. o godz. 10:00

W przypadku złożenia równorzędnych ofert zakupu decydujący wpływ na wybór oferty będzie miała data jej wpływu do siedziby Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Nabywca ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem pojazdów.

Kraków, dnia 8.02.2017 r.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642797