Uwagi samorządu rolniczego do propozycji zmian kryteriów oceny ofert pisemnych na dzierżawę gruntów z ZWRSP


Uwagi samorządu rolniczego do propozycji zmian kryteriów oceny ofert składanych przez rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (przekazane do KOWR w piśmie z dn. 07.02.2018 r.)

1) W kryterium 1b po słowach: "Dokumenty potwierdzające podany powyżej okres posiadania działki, w przypadku prawa własności lub użytkowania wieczystego, gdy działka nie jest ujawniona w KW, właściciel powinien przedstawić umowę przenoszącą na niego własność nieruchomości albo prawo użytkowania wieczystego (w formie aktu notarialnego). Jeśli działka jest ujawniona w KW, weryfikacji tytułu prawnego do działki dokonuje KOWR za pomocą portalu internetowego "Elektroniczne Księgi Wieczyste". W przypadku dzierżawy gruntów z Zasobu WRSP, do oferty należy załączyć kopię umowy dzierżawy." dodać zdanie: "W przypadku gdy nieruchomość ta nie stanowi własności oferenta. kopia umowy dzierżawy z datą pewną wskazującą iż umowa została zawarta co najmniej 12 miesięcy przed dniem składania oferty. W przypadku braku umowy dzierżawy - zaświadczenie z biura powiatowego ARiMR o pobieraniu przez oferenta dopłat bezpośrednich za wskazaną działkę za 2 pełne okresy poprzedzajace date przetargu."
Ograniczenie tylko gruntów stanowiących własność, użytkowanie wieczyste lub dzierżawę z Zasobu WRSP nie może zostać przyjęte, ponieważ zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego art. 6 ust 1 tej ustawy "za rolnika indywidualnego, uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych, nie przekracza 300 ha..."

2) W kryterium 2 proponuje się utrzymanie zasad według wersji przyjętej na spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 12 stycznia 2018 r., ujętych w piśmie z dnia 16 stycznia 2018 r., o następującym brzmieniu: "Oferenci którzy osobiście lub ich małżonek na dzień składania ofert nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łacznej powierzchni mniejszej lub równej 1,5-krotności średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (według danych ARiMR za poprzedni rok) - otrzymują maksymalną ilość punktów. Pozostali uczestnicy przetargu, którzy osobiście lub ich małżonek na dzień składania oferty nabyli lub są dzierżawcami gruntów rolnych z Zasobu o łacznej powierzchni większej niż 1,5-krotność ww. średniej (nie wiecej jednak niż 300 ha minus powierzchnię przeznaczoną do dzierżawy), otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do powierzchni podanej w ofercie." Ponadto proponujemy doprecyzować te zapisy również o informację, że dotyczą one osób, które kiedykolwiek nabyły, a następnie zbyły nieruchomość z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

►Zasady kryteriów oceny ofert w przetargach ograniczonych ofert pisemnych


 

Licznik odwiedzin: 716233