WYBORY DO IZB ROLNICZYCH - 28 lipca 2019r.


W 2019 roku odbędą się kolejne wybory do izb rolniczych. Już po raz szósty w III RP wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, będą wybierali swoich przedstawicieli w gminie.

Izby rolnicze w Polsce to historia sięgająca XIX wieku. Zlikwidowane dekretem w 1946 r., od połowy lat 90 XX wieku wznowiły swoją działalność, funkcjonując na podstawie demokratycznych wyborów, przeprowadzanych co 4 lata. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Każdy kto chce, by poprawiła się jakość życia i pracy rolników w Polsce, powinien wziąć odpowiedzialność za to dążenie do poprawy stanu rzeczy. Odbywa się to właśnie przez udział w wyborach. Wybory są najważniejszym aktem państwa demokratycznego oraz podstawowym środkiem wywierania wpływu na politykę kraju. Są one także jednym z podstawowych obowiązków obywatelskich. W ten sposób rolnicy mogą zdecydować kto będzie ich reprezentował w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i przedstawiania interesów członków samorządu rolniczego. Tylko liczny udział rolników w wyborach do izb rolniczych może zapewnić wybór właściwych przedstawicieli, skutecznie walczących o nasze interesy

Zachęcamy również wszystkich rolników do skorzystania z przysługującego im biernego prawa wyborczego i aktywnego ubiegania się o mandat delegata do izb rolniczych ze swojej gminy. Tylko sami rolnicy, znający specyfikę i problemy pracy na roli, najlepiej będą reprezentować swoje środowisko i działać na rzecz rozwiązywania jego problemów. KRIR

Zgodnie z uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, wybory do izb rolniczych VI kadencji odbędą się 28 lipca 2019 r.

-------------------------------------------------

PODSTAWY PRAWNE, INTERPRETACJE I DOKUMENTY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYBORÓW DO WALNEGO ZGROMADZENIA MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

►Uchwała nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. - szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

►Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. - terminarz wyborczy

►Interpretacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi określająca członkostwo w samorządzie rolniczym, a tym samym uprawnienia do udziału w wyborach do izb rolniczych (pismo z dnia 11.04.2019 r.).

"(...) Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego."

►Pismo Dyrektora WR MUW do władz lokalnych samorządów z dnia 23.04.2019 r. 

-------------------------------------------------

POWOŁANIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Uchwała nr 57/WZ/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 58/WZ/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia przynależności delegata z Miasta Krakowa do składu Krakowskiej Rady Powiatowej MIR

►Załącznik nr 1 do uchwały 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. - wzór zgłoszenia kandydata (►doc)
►Uchwała nr 9/Z/2019/V Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 5 kwietnia 2019 r. - zgłaszanie kandydatów do WKW 
►Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/Z/2019/V Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia      5 kwietnia 2019 r. - wzór pełnomocnictwa (►doc)

► Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zał. nr 11 do uchwały nr 1/2019 KRIR z dnia 25 lutego 2019 r.


 

Licznik odwiedzin: 910336