Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej, 25 kwietnia 2019 r.


Ostatnie posiedzenie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w tej kadencji poświęcone było podsumowaniu działalności Izby w roku 2018 oraz próbie oceny całej kadencji.

Sprawozdanie pracy Zarządu Małopolskiej Izby rolniczej przedstawił Prezes Ryszard Czaicki, podkreślając systematyczny wzrost zadań jakie stawiane są przed Izbą dotyczących udziału członków Izby w szacowaniu szkód katastroficznych i łowieckich, opiniowaniu zakupu ziemi, opiniowaniu wniosków komorniczych oraz opiniowaniu nowych aktów prawnych. Podsumowując minione 4 lata stwierdził, że był to czas owocny w zakresie dalszego budowania autorytetu samorządu zawodowego rolników wśród jego członków, podając liczne przykłady aktywności Izby w tworzeniu prawa, m.in. w ramach RHD, programów pomocowych czy ustawy łowieckiej. Stwierdził również, iż Izba musi nadążać za zmianami, które następują w rolnictwie, przeciwdziałać dalszej polaryzacji gospodarstw oraz aktywizować małe i średnie gospodarstwa do dywersyfikacji dochodów.

Dyrektor Henryk Dankowiakowski omówił wykonanie budżetu za 2018 r. podkreślając systematyczny spadek, w minionej kadencji, przychodów z odpisów podatkowych, co jest konsekwencją wypadania gruntów ornych z użytkowania. Średnia wielkości przychodów w minionej kadencji pochodząca z darowizn, usług, najmu sięgała 20-30% budżetu. Niepokojącym zjawiskiem jest brak terminowych zwrotów należności z projektów, które Izba zdobywa uczestnicząc w różnych konkursach. Powoduje to poważne turbulencje w realizacji budżetu Izby. Walne Zgromadzenie jednogłośnie zaakceptowało sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie budżetu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, udzieliło absolutorium Zarządowi, przyjęło również uchwałę o Wojewódzkiej Komisji Wyborczej oraz na temat działań, które powinny zostać podjęte przez administrację państwową w przypadku wystąpienia suszy. W czasie posiedzenia Walnego Zgromadzenia MIR zaproszeni goście z instytucji obsługujących rolnictwo przekazali bieżące informacje na temat ich działalności. Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej wręczył każdemu członkowi Walnego Zgromadzanie uroczyste podziękowanie w formie listu.

Tarnów, 7 maja 2019 r.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR


Licznik odwiedzin: 1005812