Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej, 16 czerwca 2021 r.


W dniu 16.06.2021 r. w Tarnowie z licznie uczestniczącymi gośćmi obradowało Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej. Posiedzenie odbyło się, po raz pierwszy po rocznej przerwie, w sposób stacjonarny.

W obradach udział wzięli:

  • Pani Agnieszka Szewczyk-Kuta – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie.
  • Pani Izabela Stefańczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie.
  • Pani Iwona Ciećko – Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Krakowie,
  • Pan Jacek Gołda – Dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
  • Pan Krzysztof Jabłoński Kierownik Zespołu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

Przewodnim tematem obrad były:

a) choroby zakaźne zwierząt – ASF i ptasia grypa,
b) gospodarowane zapasem ziemi będącym w zasobach KOWR,
c) pomoc państwa dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe,
d) programy pomocowe dla rolników realizowane przez ARiMR.

Z dużymi obawami przyjęliśmy informacje przekazane przez Lekarza Wojewódzkiego Panią Agnieszkę Szewczyk-Kutę dotyczącą rozprzestrzeniania się i perspektyw dalszej ekspansji ASF na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się tej choroby, oprócz dużej populacji dzików, są ludzie. W najbliższym okresie wzmożone zostaną działania w zakresie bioasekuracji terenów przylegających do gmin województwa Podkarpackiego w których stwierdzono ASF. Niemniej groźną chorobą zakaźną gospodarskich zwierząt jest ptasia grypa, która, z punktu widzenia polskiego eksportu (jesteśmy największym eksporterem drobiu w Europie), stanowi poważne zagrożenie dla tej gałęzi produkcji.

Pan Jacek Gołda – Dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie omówił zakres pomocy państwa dla rolników poszkodowanych przez zjawiska katastroficzne w roku 2020. Przypominał również zasady szacowania szkód które wystąpiły w roku bieżącym na terenie powiatu proszowickiego.

Pan Krzysztof Jabłoński Kierownik Zespołu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie przedstawił koncepcję wybudowania nowej giełdy rolnej na obrzeżach Krakowa (Prusy).

W zakresie działalności statutowej Walne zatwierdziło sprawozdanie Zarządu w zakresie realizacji zadań, uchwał i wniosków, wykonanie budżetu za 2020 r. oraz udzieliło absolutorium Zarządowi. Istotnym elementem działalności statutowej było przyjęcie uchwały o nowelizacji budżetu na 2021 r. Nowelizacja spowodowana była koniecznością sfinansowania wygranych przez izbę projektów szkoleniowych.
W ożywionej dyskusji delegaci Walnego Zgromadzenia zgłaszali liczne wnioski wynikające z aktualnych problemów w rolnictwie m.in. niedostatecznej puli środków finansowych przeznaczonych z budżetu państwa na dopłaty do obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych, konieczność zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników m.in. w zakresie możliwości kontynuowania działalności rolniczej po przejściu na emeryturę, konieczności uporządkowania systemu sprzedaży ziemi w ramach licytacji komorniczych, przywrócenia regulacji prawnych umożliwiających zapobieganie degradacji gleb rolnych oraz wykaszanie nieużytków czy też przeprowadzenia analizy kosztów usług świadczonych przez laboratorium oceny mleka.

Henryk Dankowiakowski
Dyrektor MIR


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1543107