Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 7 grudnia 2020 r.


Kolejne Walne Zgromadzenie MIR odbyło się tym razem online. Coraz częściej korzystamy z internetu w celu odbycia posiedzeń ciał statutowych: Zarządu, Komisji oraz Rad Powiatowych Izby. Uczestniczymy również, wykorzystując internet, w wielu szkoleniach organizowanych przez różne instytucje. Wniosek jaki nasuwa się z tego procesu jest jeden - dla tego rodzaju szkoleń jest duża przyszłość.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli: Pani Agnieszka Szewczyk-Kuta - Wojewódzki Lekarz Weterynarii, która omówiła problemy związane z ASF, ptasią grypą, przemieszczaniem zwierząt między krajami UE oraz regionami w Polsce; Pan Adam Ślusarczyk - Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który omówił bieżące oraz przyszłe programy pomocowe, które będą realizowane przez Agencję. Pani Agnieszka Szewczyk-Kuta oraz Pan Adam Ślusarczyk odnieśli się do wielu pytań m.in. odstrzału sanitarnego, pomocy dla rolników wynikających z programów pomocowych rządu w ramach pomocy covidowskiej.

Głównym tematem obrad był jednak budżet na 2021 rok. Jak podkreśliłem na wstępie prezentując budżet, jest to budżet obarczony dużą dozą ostrożności, wynikającą z wielu niewiadomych, które są skutkiem pandemii. Przychody Małopolskiej Izby Rolniczej na 2021 r. planujemy w wysokości 2 050 000 zł, gdzie główną częścią tych dochodów są odpisy 2% od podatku rolnego. Dochody z pozostałej działalności Izby ulegają dalszemu zmniejszeniu, co wynika przede wszystkim z mniejszej liczby wniosków obszarowych, które wypełniamy po wprowadzeniu e-wniosków, oraz rezygnacji z wielu innych odpłatności, które do tej pory pobieraliśmy od rolników.
W wydatkach na 2021 r. dominują koszty osobowe i jest to cecha charakterystyczna dla wszystkich izb rolniczych w Polsce, w tym również dla KRIR. W kosztach uwzględniamy podwyżki inflacyjne dla pracowników. Budżet został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Następnie WZ MIR przyjęło stanowisko w zakresie zmiany terminu zbiorów kukurydzy na ziarno i kiszonkę proponując Sejmikowi Wojewódzkiemu przyjęcie terminu do 1 grudnia. Zmiana tego terminu wynika ze zmieniających się warunków klimatycznych spowodowanych zmianami pogody
i często przedłużającym się okresem wegetacyjnym, spowodowanym deszczami w okresie jesieni. Nie mniej ważnym powodem, dla którego proponujemy zmianę tego terminu, jest przedłużenie czasu poświęconego na szacowanie szkód łowieckich spowodowanych przez dziką zwierzynę. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

Duże kontrowersje wzbudziła propozycja RP MIR w Bochni dotycząca stanowiska w zakresie planowego weta dla budżetu UE. Stanowisko to poddane pod głosowanie zyskało większość 17 delegatów. Autorzy wniosków: Pan Dariusz Włudyka, popierany przez Pana Artura Tabora, który zna doskonale realia gospodarstw Unii Europejskiej, przedstawiali argumenty jak bardzo rolnictwo może stracić w przyszłości w zakresie realizowanych programów na rzecz tego środowiska (rolnictwo jest największym beneficjentem wejścia Polski do UE). Ze względu jednak na późniejsze głosy w dyskusji oraz trudności w łączach internetowych wniosek ten został wycofany przez Pana Dariusza Włudykę. Należy nadmienić, że stanowisko w tej sprawie, o podobnej wymowie, podjęła kilka dni wcześniej KRIR. W dyskusji dominowała atmosfera konieczności oddzielenia działalności gospodarczej Izby od działań nacechowanych polityką.

W późniejszej dyskusji dominowała atmosfera trudnej sytuacji gospodarczej wielu gospodarstw rolnych, przede wszystkim producentów warzyw, którzy pozostali z dużymi partiami warzyw, nieznajdujących zapotrzebowania ze strony restauracji, stołówek i handlu oraz katastrofalna sytuacja na rynku trzody chlewnej. Według oświadczeń producentów: Pana Marka Boligłowy, Pana Grzegorza Płażka, obecna sytuacja cenowa na rynku trzody chlewnej nie miała miejsca od wielu lat.
Z analiz, które otrzymaliśmy w zakresie zaopatrzenia w mięso wieprzowe z zakładów przetwórczych województwa małopolskiego wynika wprost, że dominuje import z Niemiec, Dani i Belgii. Izba oczekuje w tym zakresie pomocy ze strony Państwa.

Walne Zgromadzenie zostało zakończone przez Prezesa Ryszarda Czaickiego świątecznymi życzeniami dla wszystkich członków Izby.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR
08.12.2020 r.


 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1503979