Wniosek o rozszerzenie programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej


W związku z dyskusją podjętą podczas XVI Posiedzenia KRIR w dniu 27 maja 2019 r. na temat programu  pn.„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, 5 czerwca br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z wnioskiem o rozszerzenie tego programu również na gospodarstwa ogrodnicze.

Podczas produkcji ogrodniczej powstaje również duża ilość odpadów, takich jak pojemniki plastikowe, multiplaty, doniczki i folie ogrodowe. Właściciele gospodarstw ogrodniczych również zgłaszają  problemy z zagospodarowaniem odpadów z tworzyw sztucznych, wobec czego KRIR uważa za zasadne objęcie również tych producentów ww. Programem. 

Źródło: KRIR 


Przyp. MIR: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania realizowane w gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska), Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo.

Szczegółowe informacje o programie oraz prowadzonym naborze znajdują sie na stronie internetowej ►NFOŚiGW


Małopolska Izba Rolnicza w kwestii odpadów foliowych w rolnictwie.

W związku z narastającymi trudnościami wynikającymi z braku chętnych do odbioru odpadów plastikowych, w tym przede wszystkim z folii i sznurka wykorzystywanego w rolnictwie, oraz interwencją samorządu rolniczego w tej sprawie, Stowarzyszenie „Polski Recykling” zwróciło się do izb rolniczych z prośbą o przybliżenie zakresu i skali tego problemu.

Chcąc udzielić odpowiedzi, które pozwoliłyby na realne oszacowanie problemu w Małopolsce, zwróciliśmy się do delegatów MIR - małopolskich rolników, którzy z tym problemem borykają się na co dzień, o pomoc w odpowiedzi na poniższe pytania.

1. Jakie rodzaje odpadów foliowych i w jakich proporcjach powstają i stanowią problem w waszych gospodarstwach? Jeśli jest to możliwe do oszacowania prosimy o podanie wymiernych wartości w kg/szt. lub innych jednostkach.
2. Od kiedy pojawił się problem z zagospodarowaniem tego typu odpadów i w jaki sposób były one zagospodarowywane/utylizowane wcześniej?
3. Jaki jest stopień zanieczyszczeń (przede wszystkim organicznych – ziemia, resztki roślin itp.) w tych foliach?
4. Czy  w waszych gospodarstwach istnieje możliwość zbelowania tych folii na belownicach rolniczych?

Z uzyskanych informacji wynika, że problem foliowych opakowań, w tym przede wszystkim: folii po sianokiszonce, worki po nawozach (big-bagach) oraz siatki z balotów (słoma, siano) trwa od ok. roku i stale narasta ze względu na:

1) brak zainteresowania odbiorem takiej folii przez podmioty zajmujące się recyklingiem i ponownym wykorzystaniem tego typu surowca;
2) coraz powszechniej stosowane przez producentów rolnych nowoczesne metody produkcji, w których wykorzystywane są folie;
3) przepisy ustawy o odpadach, zgodnie z którymi odpady foliowe powstające w działalności rolniczej nie mogą być traktowane jak odpady komunalne, w związku z czym rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek zagospodarować je na własny koszt np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Uzyskanie miarodajnych odpowiedzi na pytania zadane przez Stowarzyszenie „Polski Recykling” wymaga przeprowadzenia dokładnego zbadania problemu, być może wiedzą w tym zakresie dysponują samorządy gminne, które odpowiadają za gospodarkę odpadami na terenie gminy. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że problem wymaga jak najszybszego rozwiązania. Naszym zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przepisów prawnych, dokładnie na takich zasadach jak ma to miejsce w przypadku opakowań po środkach ochrony roślin. System Zbiórki Opakowań PSOR jest już dobrze funkcjonującym i sprawdzonym sposobem gospodarowania odpadami, dogodnym dla rolników, a przede wszystkim przyjaznym dla środowiska. Uważamy również, że koszty utylizacji wszelkich materiałów niebiodegradowalnych powinien ponosić ich bezpośredni wytwórca, który zarabia na ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu. Takie regulacje prawne będą mobilizowały producentów do poszukiwania nowych metod i produkowania materiałów biodegradowalnych lub cennych dla przemysłu ze względu na możliwość ponownego użycia, co będzie miało rzeczywiste przełożenie na rozwiązanie problemu. 


 

 

Licznik odwiedzin: 1030113