Wniosek o wprowadzanie warstw normy GAEC9 po konsultacji z izbami rolniczymi


►W piśmie z dn. 06.06.2024 r., Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do MRiRW z wnioskiem o konsultowanie z izbami rolniczymi wprowadzanych warstw normy GAEC9 Zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000.

W ramach Normy GAEC 9 rolnicy są zobowiązani do przestrzegania zakazu przekształcania lub zaorywania tzw. cennych trwałych użytków zielonych, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym (Dz.U. 2023 poz. 488) tj. wymienionych w załączniku do rozporządzenia zawierającym ponad 2 tysiące stron oraz wyznaczonych w oparciu o opracowywane przez właściwy organ nowe i zaktualizowane plany zadań ochronnych (PZO) i plany ochrony (PO) dla poszczególnych obszarów Natura 2000. Jeśli rolnik, który wbrew zakazowi przekształcił lub zaorał trwałe użytki zielone objęte normą, będzie obowiązany do ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony.

Oznacza to, że rolnicy nie mają prawa zaorywania, zamiany na inne użytki rolne, zalesiania, zabudowy lub eksploatacji torfu i kruszyw, co w oczywisty sposób narusza prawo własności gruntów. Różne instytucje, pomijając prawo własności, nakładają na rolników nowe obowiązki i ograniczenia.

Zdaniem samorządu rolniczego należy wprowadzić przepisy, które zobowiążą instytucje takie jak regionalny dyrektor ochrony środowiska, dyrektor parku narodowego lub dyrektor urzędu morskiego, działające na rzecz ministra właściwego do spraw środowiska, który ustanawia, w drodze rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru Natura 2000 lub jego części do uzgodnień z izbami rolniczymi wprowadzanych warstw normy GAEC9.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2544752