Wnioski Walnego Zgromadzenia MIR z dn. 4 września 2019 r.


Wnioski Walnego Zgromadzenia MIR, podjęte w dniu 4 września 2019 r. przekazane do Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 13 września br.
 
1. Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej zwraca się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę sposobu szacowania szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku zdarzeń katastroficznych, poprzez przyjęcie do celów szacowania szkód, dochodów z produkcji roślinnej i wyłączenie z nich szacowanych dochodów z produkcji zwierzęcej prowadzonej przez poszkodowane gospodarstwo.
 
Uzasadnienie:
W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu podczas szacowania szkód, a co za tym idzie przy wyznaczaniu skali zmniejszenia dochodów pochodzących z produkcji rolnej, komisje szacujące biorą pod uwagę powierzchnię uszkodzonych upraw oraz stopień ich uszkodzenia. W przypadku gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt do średniorocznych dochodów gospodarstwa wlicza się również dochód pochodzący z hodowli. Sytuacja ta powoduje, że gospodarstwa hodujące zwierzęta, pomimo poniesienia znacznych niekiedy szkód w uprawach, a co za tym idzie niejednokrotnie również utracie pasz własnych wykorzystywanych w hodowli zwierząt, co znacznie podnosi koszty produkcji zwierzęcej poprzez konieczność uzupełniania pasz o pasze pochodzące z zakupu, nie są w stanie wykazać zmniejszenia dochodu osiągniętego w roku wystąpienia klęski żywiołowej z uwagi na fakt, iż rzadko kiedy klęska taka powoduje konieczność redukcji pogłowia utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt hodowlanych.
Wprowadzenie wnioskowanego przez WZ MIR mechanizmu rozdzielenia dochodów pochodzących z hodowli od dochodów pochodzących z produkcji roślinnej urealni ocenę występujących w gospodarstwie szkód w przypadku wystąpienia zjawisk katastroficznych typu gradobicie, deszcz nawalny, podtopienia, przymrozki, lokalne powodzie itp.
 
2. Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej zwraca się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa celem przywrócenia samorządowi rolniczemu możliwości wydawania opinii stanowiącej rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej.
 
Uzasadnienie:
W dotychczasowym stanie prawnym funkcjonującym w Polsce do dnia 1 czerwca 2019 r. samorząd rolniczy był, obok ośrodków doradztwa rolniczego, podmiotem uprawnionym do wydawania rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej przez nabywcę nieruchomości rolnej nie będącego rolnikiem. Naturalnym jest, że właściwy terytorialnie samorząd rolniczy, mający za zadanie m.in. reprezentowanie interesów rolników, jest podmiotem kompetentnym do oceny możliwości prowadzenia działalności rolniczej przez osoby nie będące rolnikami. Wielokrotnie artykułowana przez obecnego ministra rolnictwa i rozwoju wsi konieczność zwiększenia kompetencji samorządu rolniczego, oraz deklarowana przez przedstawicieli ministerstwa chęć do współpracy z ustawowym reprezentantem rolników, winna pociągać za sobą również adekwatne zmiany w regulacjach prawnych. Na chwilę obecną jednak zadania i uprawnienia samorządu rolniczego są ograniczane poprzez nowelizacje aktów prawnych odbierających izbom dotychczasowe kompetencje. Zasadnym wydaje się więc zmiana tego trendu poprzez przywrócenie samorządowi rolniczemu uprawnień do wyrażania swojej opinii o kompetencjach osób ubiegających się o możliwość nabycia ziemi rolnej stanowiącej podstawowy czynnik produkcji rolnej.
3. Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej zwraca się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę ustawy prawo spółdzielcze w zakresie możliwości dziedziczenia członkostwa w grupach producenckich działających w oparciu o prawo spółdzielcze przez następców prawnych dotychczasowych członków.
 
Uzasadnienie:
W chwili obecnej część grup producentów rolnych działa w oparciu o przepisy ustawy prawo spółdzielcze. W przypadku gdy członek grupy producentów przekaże swoje gospodarstwo następcy prawnemu powstaje sytuacja, w której nowy właściciel ponownie musi ubiegać się o przyjęcie w szeregi członków grupy producenckiej. Sugerowana zmiana przepisów powinna umożliwiać przejęcie gospodarstwa wraz z członkostwem w grupie producentów, do której należał poprzedni właściciel.

Henryk Dankowiakowski, Dyrektor MIR

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1221244