Wnioski małopolskich rolników przekazane przez KRIR do dalszego rozpatrzenia


Po rozpatrzeniu wniosków, przekazanych przez Zarząd Małopolskiej Izby Rolniczej (►pismo z dn. 09.03.2020 r.) do Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR przekazał nasze postulaty do dalszej realizacji:

1. Wniosek skierowany do Ministra Klimatu (►pismo z dn. 06.05.2020 r.) z propozycją utworzenia na terenie Polski punktów odbioru i przetwarzania odpadów pochodzących ze źródeł rolniczych. 

Funkcjonujący w kraju program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej nie spełnia bowiem swojego celu z uwagi na niewielką liczbę punktów zdolnych przetworzyć odpady pochodzące właśnie z tych gospodarstw. Jak wskazują rolnicy wprowadzenie ww. programu nie tylko nie rozwiązało istniejącego problemu lecz wręcz przeciwnie, przyczyniło się do stworzenia kolejnych. Dla przykładu, Rada Powiatowa MIR w Tarnowie zwróciła się do wszystkich gmin leżących na terenie powiatu tarnowskiego z pisemnym zapytaniem o sposoby wprowadzenia na ich terenie ww. programu. Spośród 17 gmin tylko 14 udzieliło odpowiedzi (najczęściej telefonicznie) i żadna nie zdecydowała się do przystąpienia do realizacji tego programu ani nie planuje wystąpić o przyznanie refundacji w ramach tego działania.

2. Wniosek skierowany do Prezesa Rady Ministrów (►pismo z dn. 07.05.2020 r.) o zmianę istniejących regulacji prawnych kodeksu karnego w zakresie kar nakładanych na użytkowników i posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy wskazaniami drogomierza a domniemanym stanem faktycznym pokonanych przez pojazd kilometrów tj. art. 306a KK w brzmieniu:

"Zmiana wskazania drogomierza lub ingerencja w prawidłowość jego pomiaru.
§ 1
Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2
Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w
§ 1.
§ 3
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Rolnicy postulują o wyłączenie z katalogu pojazdów mechanicznych podlegających kontroli wskazań drogomierzy ciągników rolniczych oraz samojezdnych maszyn rolniczych dopuszczonych do ruchu na podstawie homologacji nie wymagającej posiadania przez nie odrębnego licznika pokonanego dystansu, a podlegających obowiązkowi dokonywania przeglądów rejestracyjnych w stacjach kontroli pojazdów.

3. Wniosek skierowany do Ministra Sprawiedliwości (►pismo z dn. 07.05.2020 r.) z postulatem o zmianę rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji - w zakresie obowiązku informowania izb rolniczych przez komorników występujących z wnioskiem o wydanie opinii odnośnie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, o wysokości windykowanej należności.

Samorząd rolniczy powinien wyrażać takie opinie w oparciu o rzetelne dokumenty i informacje. W praktyce izby rolnicze muszą się opierać o informacje uzyskane w drodze prywatnych znajomości naszych delegatów (które nie zawsze są pełne i miarodajne). Nie przekazano izbom także żadnych narzędzi umożliwiających ocenę faktycznej niezbędności składników majątku, ujętych we wnioskach komorników, do prawidłowego prowadzenia produkcji rolnej.
Jak wskazuje Małopolska Izba Rolnicza, w przesłanych przez komornikach wnioskach brakuje także informacji takich jak np. czy dany rolnik składa osobiście wniosek o dopłaty bezpośrednie, co pozwoliłoby ocenić, czy jest rolnikiem aktywnym, czy też nie. Przydatnymi informacjami zdaniem Izby byłoby też podanie, czy rolnik jest ubezpieczony w KRUS, czy jest zameldowany/trwale zamieszkuje na terenie gminy, w której położone jest wymienione we wniosku gospodarstwo, lub na terenie gmin ościennych.
Małopolska Izba Rolnicza postuluje także o informowanie we wniosku o wysokości zadłużenia ciążącego na rolniku, gdyż wydając opinię nie może ocenić, czy realna wartość wnioskowanych do zajęcia składników majątku nie przewyższa rażąco kwoty jego zobowiązania.

4. Wniosek skierowany do Prezesa ARiMR (►pismo z dn. 07.05.2020 r.) z prośbą o opracowanie procedur wyrejestrowania owiec wypasanych na pastwiskach w przypadku zaginięcia.

Rolnicy zgłaszają problem z przedstawieniem dowodu na tę okoliczność - obowiązek wyrejestrowania wiąże się ze zwrotem kolczyków, których już nie posiadają, bo na pastwisku zostały tylko resztki padliny zwierzęcia po ataku wilków.

5. Wniosek skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (►pismo z dn. 07.05.2020 r.), z prośbą o dodatkowe dopłaty do dobrostanu owiec.

Hodowcy z województwa małopolskiego alarmują, że nie ma zbytu na wełnę, czy skórę owczą, a skup jagniąt prawie nie funkcjonuje, przez co hodowla owiec staje się nieopłacalna. Dopłaty do dobrostanu pozwoliłyby na utrzymanie hodowli owiec w regionach podgórskich. 

6. Wniosek skierowany do Prezesa Polskiego Związku Łowieckiego (►pismo z dn. 07.05.2020 r.), z postulatem aby w statutach kół łowieckich uwzględnić 30% udział rolników w strukturach. 

Rolnicy z powiatu limanowskiego, którzy chcieli zostać myśliwymi otrzymali odmowę, którą argumentowano wystarczającą liczbą myśliwych w kole.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1573086