Wyjaśnienia MRiRW odnośnie uwag samorządu rolniczego dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin


W piśmie z dn. 23.01.2018 r. resort rolnictwa odniósł się do uwag samorządu rolniczego (z dn. 20 listopada 2017 r.) w sprawie konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin. Wyjaśnienia i informacje prezentujemy poniżej.
 
1. Odnośnie uwagi dotyczącej określenia wysokości opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) za czynności, o których mowa w art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (w brzmieniu nadawanym projektowaną ustawą) (...) wysokość tych opłat określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi śwtadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Rośli i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportćw roślin i formularzy paszportow roślin. A zatem postulat Krajowej Rady Izb Rolniczych jest już w tym zakresie realizowany.

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin został poddany szerokim konsultacjom społecznym (z 70 podmiotami), tak aby zapewnić możliwość zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami wszystkim zainteresowanym stronom. Został on także udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Ponadto, informacje o nowych regulacjach dotyczących obowiązków podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców będą przekazywane podmiotom wpisanym do tego rejestru w ramach kontaktów z PIORiN (nadzorującą działalność tych podmiotów).
W tym zakresie należy także wyjaśnić, że zgodnie z projektowaną regulacją przekazanie PIORiN informacji o niewykonywaniu w danym roku działalności wymagającej wpisu do rejestru przedsiębiorców spowoduje, iż podmiot składający takie oświadczenie nie będzie w danym roku kontrolowany. Ograniczy to zarówno obciążenia po stronie podmiotu, jak i PIORiN. Nie przekazanie takiej informacji nie będzie jednak skutkowało nałożeniem jakiejkolwiek sankcji.

3. Potrzeba określenia w projektowanej ustawie zasad współpracy pomiędzy PIORiN a innymi instytucjami wskazanymi w projekcie wynika z postulatów zgłaszanych przez te podmioty. Jednocześnie jednak organy PIORiN oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wskazywały na problemy we współpracy wymagające wprowadzenia dodatkowych regulacji prawnych. Mając zatem na uwadze, że współpraca pomiędzy ww. inspekcjami przebiega obecnie prawidłowo, nie jest zatem konieczne wprowadzanie dodatkowych zmian obowiązujących przepisów w tym zakresie.

4. Odnosząc się do uwagi dotyczącej różnic, pomiędzy maksymalną i minimalną karą pieniężną, jaka będzie mogła być nakładana przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na podstawie nowelizowanych przepisów art. 108 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin należy wyjaśnić, iż duża "rozpiętość" możliwej do zastosowania wysokości kary pieniężnej, wskazywana przez Krajową Radę Izb Rolniczych, jest rozwiązaniem działającym na korzyść podmiotów - dzięki temu wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, działając w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, będzie mógł nałożyć karę w wysokości odpowiadającej skali i dotkliwości stwierdzonego naruszenia prawa.
W tym kontekście należy także zwrócić uwagę, że działalność podmiotów na dużą skalę naruszających przepisy dotyczące zasad wysyłki ziemniaków z Polski, ma wpływ na postrzeganie w Unii Europejskiej całego krajowego sektora produkcji ziemniaka i w konsekwencji mogą doprowadzić do wprowadzenia bardziej niekorzystnych niż obecne zasad obrotu polskimi ziemniakami. Obecne sankcje karne przewidywane za takie naruszenia (mandat karny) w żaden sposób nie zniechęcają do takiego procederu. W związku z tym także podczas spotkań z producentami ziemniaka podnoszone były postulaty wyeliminowania nielegalnej wysyłki ziemniaka, ponieważ tracą na tym uczciwi producenci i dystrybutorzy.

►Pismo MRiRW z dn. 23.01.2018 r.

►Uwagi samorządu rolniczego do zmian planowanych w ustawie o ochronie roślin (pismo z dn. 20.11.2017 r.) 

►Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin 

Licznik odwiedzin: 732597