Wyjaśnienia MRiRW dot. zmian w rozporządzeniu ws. wzoru formularza wykazu producentów ekologicznych


W związku z zakończonymi konsultacjami publicznymi oraz w nawiązaniu do ►uwag samorządu rolniczego do do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania, przekazanych w dn. 26 kwietnia br., resort rolnictwa przekazał poniższe wyjaśnienia.

W dniu 10 maja 2019 r. zorganizowano spotkanie dotyczące zasad raportowania na podstawie art. 17 ust. I pkt I ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 20 17 r. poz. 1054, z późn. zm.). W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele jednostek certyfikujących, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacj i Rolnictwa oraz resortu rolnictwa. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono z zebranymi m.in. uwagi otrzymane w ramach konsultacji społecznych oraz międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania.

Zebrani uzgodnili, że w zakresie wpisywania daty objęcia producenta systemem kontroli za poprzedni rok kalendarzowy, obowiązuje przepis rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczqce produkcji w rolnictwie ekologicznym oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. poz. 1429, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem jednostka certyfikująca wpisuje datę kontroli, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozp orządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiajqcego szczegółowe zasady wdrażania rozporzqdzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, przeprowadzonej w poprzednim roku kalendarzowym.

Wyjaśnienie ww. sprawie zostało ponadto przekazane do wszystkich jednostek certyfikujących pismem z dnia 25 stycznia br., znak: PJ.re.073.4.2019.

Mając na uwadze podniesiony przez Państwa brak uproszczeń uzgodniono również usunięcie kolumny 11 "Obsada roślin" z formularza wykazu (...) dzięki czemu obciążenia związane z raportowaniem obsady roślin zostały zmniejszone.


►Pismo z MRiRW z dn. 06.06.2019 r.

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245716