Wyjaśnienia MRiRW w sprawie karania producentów bydła za sprzedaż krów po wycieleniu


W związku pojawiającymi się doniesieniami medialnymi oraz informacjami od rolników, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa w sprawie karania producentów bydła za sprzedaż krów po wycieleniu, nawet w przypadkach, gdy minął tydzień od porodu. ►Pismo KRIR z dn. 16.11.2022 r.

W odpowiedzi (►pismo z dn. 25.11.2022 r.) resort rolnictwa przekazał poniższe wyjaśnienia: 

"Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1/20051 zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu. Za niezdolne do transportu uważa się m.in. ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90% lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w poprzednim tygodniu, a także nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie.

W trakcie audytu przeprowadzonego w Polsce w dniach 25.03-05.04.2019 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej w celu oceny wprowadzonego systemu kontroli bezpieczeństwa żywności regulującego produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa wołowego, w tym identyfikowalność zwierząt (DG(SANTE) 2019-6843) kontrolujący zwrócili uwagę, że do rzeźni były kierowane krowy, w przypadku których posiadacze zgłaszali wycielenia w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia zarejestrowanego przemieszczenia tych zwierząt do rzeźni. Dodatkowo, w kontrolowanej rzeźni natrafiono na zwierzęta, których stan wskazywał na niedawno przebyty poród oraz powstałe w jego wyniku urazy, które dyskwalifikowały te zwierzęta z transportu.

Mając powyższe na uwadze, kontrolerzy DG SANTE zalecili m.in., aby Inspekcja Weterynaryjna zaostrzyła kontrole zwierząt trafiających do rzeźni, w szczególności pod kątem ich zdolności do transportu, w tym przy wykorzystaniu danych dotyczących przemieszczeń zgłaszanych przez posiadaczy bydła do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednocześnie ARiMR zobowiązała się do regularnego informowania IW o przypadkach zgłaszania przemieszczeń bydła do rzeźni w okresie okołoporodowym, aby zgłaszane sztuki mogły być poddane szczegółowej kontroli przed ubojem.
Jednocześnie pragnę zauważyć, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt2 transport zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, rzeźnych i przewożonych na targowiska, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres, jest traktowany jako forma znęcania się nad zwierzętami, przy czym osoba, która znęca się nad zwierzęciem zgodnie z art. 35 ust. 1a tej ustawy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem - karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zatem kierowanie do uboju zwierzęcia, które w świetle przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1/20051 jest niezdolne do transportu, może być uznane za znęcanie się nad zwierzęciem.

Zwierzęta niezdolne do transportu powinny zostać poddane ubojowi z konieczności, a informacja w tej sprawie jest od dawna dostępna m.in. na stronie internetowej IW pod linkiem ►https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/uboj-z-koniecznosci-zwierzat-gospodarskich-kopytnych-poza-rzeznia 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt2 w art. 37b określa również karę aresztu lub karę grzywny dla przewoźnika, opiekuna zwierząt i operatora punktu gromadzenia zwierząt, którzy naruszają przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1/20051.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że przepisy polskiego prawa i prawa UE nie zakazują sprzedaży zwierząt w okresie okołoporodowym, ale ich transportu, w szczególności w sytuacji niezdolności tych zwierząt do transportu wynikającej z przebytych urazów lub chorób.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informuję, że Inspekcja Weterynaryjna realizuje swoje ustawowe działania w zakresie nadzoru nad ochroną zwierząt oraz zalecenia DG SANTE. Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada narzędzi prawnych do wprowadzenia abolicji w zakresie stosowania ww. przepisów.

Podstawa prawna:
(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.Urz. UE L 2005 Nr 3, str. 1, z późn. zm.)
(2) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572)."


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1930776