Wytyczne resortu klimatu ws. kwalifikowania pozostałości po uprawie boczniaka


Zarząd KRIR w dn. 29.03.2021 r. przesłał pismo do Ministra Klimatu i Środowiska, przy którym przekazano stanowisko Stowarzyszenia Branży Grzybów Uprawnych (pismo z dn. 08.03.2021 r.) odnośnie kwalifikowania przez Inspekcję Ochrony Środowiska podłoża po uprawie grzybów boczniaka jako odpady, które zdaniem Stowarzyszenia są biomasą w świetle przepisów art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W odpowiedzi na powyższe otrzymaliśmy informację z Departamentu Instrumentów Środowiskowych MKiŚ (►z dn. 06.05.2021 r.), że poruszona w ww. piśmie sprawa była przedmiotem szczegółowej analizy merytorycznej wewnątrz resortu klimatu i środowiska, w wyniku której Minister Klimatu i Środowiska wydał wytyczne dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie poprawnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, kwalifikowania podłoża po uprawie grzybów boczniaka, na podstawie przepisów art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (►t.j. DzU z 2021 r. poz. 779).

Poniżej treść stanowiska Ministerstwa Klimatu i Środowiska zawartego w ►piśmie z dn. 06.05.2021 r. skierowanym do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, z prośbą o wydanie wytycznych dla Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w sprawie poprawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwalifikowania pozostałości po uprawie grzybów boczniaka.

Wyłączenie podłoża po uprawie boczniaka spod zastosowania ustawy o odpadach jako biomasy

Ocena czy podłoże po uprawie boczniaków podlega pod wyłączenie na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o odpadach powinno się odbywać na podstawie treści tego wyłączenia nie zaś
definicji o odpadach. Istotą wyłączenia spod obowiązywania ustawy jest fakt, że w konsekwencji zakwalifikowania danego przypadku jako podlegającego wyłączeniu, ta ustawa nie ma zastosowania.
Przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się do biomasy w postaci naturalnych substancji, niebędących niebezpiecznymi, pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej, jeżeli jednocześnie zostanie sprawdzone, że zostały spełnione warunki postawione w art. 2 ust. 6 litera c ustawy o odpadach, że biomasa taka wykorzystywana jest w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Przedmiotem badania organów ochrony środowiska działających na podstawie ustawy o odpadach powinno być określenie czy poddawana w wątpliwość biomasa jest wykorzystywana w rolnictwie. Fakt czy działalność rolnicza jest prowadzona zgodnie z warunkami przewidzianymi w odrębnych przepisach właściwych dla prowadzenia takiej działalności nie powinno być przedmiotem oceny na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy o odpadach. Naruszenie przepisów określających warunki wykonywania działalności nie powoduje utraty przez tą działalność charakteru pozwalającego ją kwalifikować jako działalność rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą, a odpowiedzialność za naruszenie ww. przepisów powinna się odbywać na zasadach przewidzianych we właściwych przepisach. Jednocześnie należy podkreślić, że klasyfikacja działalności jako działalności rolniczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, należy do kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jeżeli podłoże po uprawie boczniaka spełnia przesłanki art. 2 pkt 6 ustawy o odpadach, nie stosuje się do niego przepisów ustawy o odpadach.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1475750