Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie degustacji


Małopolska Izba Rolnicza, działająca w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izb Rolniczych zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie przygotowania i serwowania potraw z mięsa drobiowego, w ramach degustacji, uczestnikom imprezy plenerowej

Zapytanie ofertowe nr MIR/PD-DEG/2016

Zamawiający:
Małopolska Izba Rolnicza, działająca w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izb Rolniczych
os. Krakowiaków 45 A/15
31-964 Kraków
Tel./fax (012) 643 17 62
e-mail: mir@mir.krakow.pl
www.mir.krakow.pl

Na poniższe zamówienie Zamawiający przeznacza kwotę w wysokości 15 000 zł brutto.

I. Opis przedmiotu zamówienia (zakresu obowiązków).
1. Przygotowanie potraw i dań do degustacji oraz wydawanie porcji degustacyjnych podczas imprezy „Piknik Drobiowy” w miejscowości Trzyciąż (pow. olkuski) w dniu 2 października 2016 r. w godz. od 14:00 do 18:00.
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić niżej wyspecyfikowane porcje degustacyjne, każda po ok. 50 g:

1) polędwiczki drobiowe w panierce;
2) skrzydełka w sosie barbecue
3) blanszet drobiowy w sosie śmietanowym
4) rolada drobiowa z suszonymi pomidorami i serem 
5) dukaty drobiowe
6) risotto z kurczakiem i warzywami
7) tymbaliki drobiowe
8) gęś faszerowana – 2 szt.
9) kaczka faszerowana – 4 szt.
10) indyk pieczony – 1 szt.

Zamawiający będzie preferował ofertę, w której każda z ww. potraw (pozycje od 1) do 7)) serwowana będzie w takiej samej lub zbliżonej liczbie porcji degustacyjnych (po ok. 10%). 

3. Wykonawca zapewnia również naczynia i sztućce jednorazowego użytku, wykałaczki, serwetki papierowe, itp.
4. Wykonawca zapewnia worki na zużyte naczynia, oraz uporządkuje stoisko po zakończeniu usługi.
5. Zamówienie zrealizowane zostanie z zachowaniem obowiązujących wymogów i warunków sanitarno-epidemiologicznych, niezbędnych w zakresie bezpieczeństwa żywienia i higieny środków spożywczych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całego zakresu usługi. 
7. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem po wyborze oferty.

II. Składanie ofert.
1. Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być kompletna, czytelna, złożona w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.
2. Oferent deklaruje liczbę oraz całkowitą masę oferowanych porcji degustacyjnych.
3. Oferent składa oświadczenie iż usługa będzie świadczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami i przepisami prawa w tym głównie w zakresie przechowywania, przygotowywania, przewozu i wydawania artykułów spożywczych.

III. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie MIR w Krakowie: os. Krakowiaków 45 A/15
31-964 Kraków, lub przesłać pocztą na ww. adres, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej przesłanej pocztą e-mail lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 20.09.2016 r. do godziny 10:00.

IV. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zaoferowanej liczby porcji (kg zaoferowanych do degustacji potraw). 
2. W przypadkach wątpliwych, w celu weryfikacji jakości oferowanych potraw, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przygotowanie mini-degustacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia. 
4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert do dnia 20 września 2016 r., do godz. 15:00. Wybrany Oferent zostanie zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

V. Dodatkowe informacje
1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Jolanta Kałmuk (tel./fax 012 643 17 62; e-mail: j.kalmuk@mir.krakow.pl
2. Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego:
poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 – 15:30.


►Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy (zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Licznik odwiedzin: 716238