Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie i serwowanie potraw w ramach degustacji


Małopolska Izba Rolnicza, działająca w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izb Rolniczych zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie przygotowania i serwowania potraw z mięsa wołowego, w ramach degustacji, uczestnikom imprezy plenerowej

Zamawiający:

Małopolska Izba Rolnicza, działająca w imieniu i na rzecz Krajowej Rady Izb Rolniczych
os. Krakowiaków 45 A/15
31-964 Kraków
Tel./fax (012) 643 17 62
e-mail: mir@mir.krakow.pl
www.mir.krakow.pl
NIP: 676-19-72-228

Na poniższe zamówienie Zamawiający przeznacza kwotę w wysokości 14 000 zł brutto.

I. Opis przedmiotu zamówienia (zakresu obowiązków).

1. Przygotowanie potraw i dań do degustacji oraz wydawanie porcji degustacyjnych podczas imprezy „Piknik Wołowy” w miejscowości Ludźmierz (gmina Nowy Targ, powiat nowotarski) w dniu 10 lipca 2016 r. w godz. od 11:00 do 16:00.

2. Degustacja ma być przygotowana z wołowiny o wysokich walorach z bydła rasy mięsnej. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego i Polska Federacja Właścicieli Ziemskich i Dzierżawców podają wykaz firm, u których należy zakupić mięso wołowe:

  • Makro Cash and Carry, lub
  • Elkopol sp.z o.o. tel 606 62-67-11, lub
  • Eco Beef –tel.605-30-08-97, lub
  • ZM Kowalczyk- tel. 34 327-65-65-wew.10,11,lub
  • Marcin Wójcik-tel.504 21-84-80.

Warunkiem rozliczenia jest przedstawienie faktury za zakup mięsa wołowego z wykazu wyżej wymienionych firm i oświadczenie wykonawcy, że z zakupionego mięsa zostały wykonane porcje degustacyjne. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić niżej wyspecyfikowane porcje degustacyjne, każda po ok. 50 g, oraz pieczywo (do każdej porcji poz. b) 1 kromka chleba),
a) bitki wołowe
b) boeuf stroganow
c) stek wołowy z grilla
d) szaszłyki wołowe 

Wydawanie porcji do degustacji będzie odbywało się w pełnych godzinach:11.00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00.
Zamawiający będzie preferował ofertę, w której każda z ww. potraw serwowana będzie w takiej samej lub zbliżonej liczbie porcji degustacyjnych (po ok. 25%). 

4. Wykonawca zapewnia również naczynia i sztućce jednorazowego użytku, wykałaczki, serwetki papierowe, itp.

5. Wykonawca zapewnia kosze na śmieci (5 sztuk, pojemność 100l) na zużyte naczynia, oraz uporządkuje stoisko po zakończeniu usługi.

6. Zamówienie zrealizowane zostanie z zachowaniem obowiązujących wymogów i warunków sanitarno-epidemiologicznych, niezbędnych w zakresie bezpieczeństwa żywienia i higieny środków spożywczych.

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całego zakresu usługi. 

8. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określi umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem po wyborze oferty.

II. Składanie ofert.

1. Ofertę stanowi wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być kompletna, czytelna, złożona w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

2. Oferent deklaruje liczbę oraz całkowitą masę oferowanych porcji degustacyjnych.

3. Oferent składa oświadczenie, iż usługa będzie świadczona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami i przepisami prawa w tym głównie w zakresie przechowywania, przygotowywania, przewozu i wydawania artykułów spożywczych.

III. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie MIR w Krakowie: os. Krakowiaków 45 A/15, 31-964 Kraków, lub przesłać pocztą na ww. adres, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej przesłanej pocztą e-mail: mir@mir.krakow.pl; lub faxem. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. Formularz ofertowy do pobrania poniżej.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 22.06.2016 r. do godziny 15:00.

IV. Ocena ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zaoferowanej liczby porcji (kg zaoferowanych do degustacji potraw). 

2. W przypadkach wątpliwych, w celu weryfikacji jakości oferowanych potraw, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przygotowanie mini-degustacji.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dokonywania wyboru żadnej z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia. 

4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert do dnia 23 czerwca 2016 r., do godz. 15:00. Wybrany Oferent zostanie zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie.

V. Dodatkowe informacje

1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Lucyna Chęcińska, Alicja Kostuś (tel./fax 018 441 41 55; e-mail: nsacz@nir.sacz.pl

2. Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego:

Małopolska Izba Rolnicza – biuro w Nowym Sączu
ul. Bielowicka 39L/2
33-300 Nowy Sącz
poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 – 15:00.

Firma może zaprezentować własne wyroby na odrębnie przygotowanym przez siebie stoisku. 


►Zapytanie ofertowe MIR-NS/PWOŁ-DEG/2016

 

Załączniki


Licznik odwiedzin: 716236