Zapraszamy dzieci i młodzież na letni wypoczynek nad morzem


Małopolska Izba Rolnicza prowadzi nabór dzieci na letni wypoczynek, organizowany przez biuro KRIR, z dofinansowaniem ze środków FS Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Kolonie odbędą się w Ośrodku Kolonijnym Korsarz we Władysławowie-Chłapowie, w terminie od 14 do 22 sierpnia 2020 r.

Do udziału w 9-dniowym turnusie wakacyjnym zapraszamy dzieci i młodzież szkolną w wieku do 16 lat (data urodzenia - nie wcześniej niż 01.01.2004 r.), których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie), lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę.

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 570,00 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa
nr: BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710
z dopiskiem: "wpłata na cele statutowe, imię i nazwisko uczestnika kolonii, 14-22.08.2020 r."

Wramach kosztów uczestnicy kolonii mają zapewnione:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • opiekę pedagogiczną i medyczną,
  • program turystyczny,
  • ubezpieczenie,
  • transport z miejsca zbiórki na kolonie i z powrotem.

W związku z epidemią COVID-19, tegoroczne kolonie odbędą się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych (►wytyczne GIS, MZ i MEN) ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Zostanie także zapewniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19.

W związku z wytycznymi GIS, MZ i MEN, rekrutacja uczestników na kolonie odbywa się ze szczególnym przestrzeganiem określonych wymagań. Uczestnicy muszą być zdrowi, co potwierdzają rodzice/opiekunowie prawni w ►ankiecie kwalifikacyjnej koniecznej do zakwalifikowania i ►oświadczeniu podpisanym w dniu wyjazdu. Uczestnicy muszą być zaopatrzeni w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas kolonii. Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

Szczegóły dot. programu kolonii oraz niezbędne dokumenty do pobrania (pdf i doc):

►Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
►Program kolonii
►Regulamin kolonii
►Wzór zaświadczenia z KRUS
►Karta kwalifikacyjna (►doc)
►Lista - co należy zabrać
►Ankieta kwalifikacji z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (►doc)
►Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika (►doc)

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2020 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245697