Zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego w region Zielonej Góry


Małopolska Izba Rolnicza zaprasza do złożenia oferty na organizację wyjazdu studyjnego dla 48-osobowej grupy z Małopolski do województwa lubuskiego w region Zielonej Góry

Liczba uczestników: 48 osób
Czas trwania wyjazdu: 2 dni
Termin: II połowa sierpnia 2018 r. w dniach od wtorku do piątku. Ostateczna data wyjazdu zostanie określona w umowie.
Oferty można składać osobiście w siedzibie Małopolskiej Izby Rolniczej os. Krakowiaków 45 A/15, 31-964 Kraków, lub przesłać skan oferty pocztą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami na adres mir@mir.krakow.pl, w terminie do 02.07.2018 r. do godziny 15:30. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: 
Dorota Korepta-Kura (tel./fax 012 643 17 62; e-mail: d.korepta_kura@mir.krakow.pl)

W załączeniu:
►Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pdf)
►Formularz oferty (docx.)
►Wzór umowy (pdf)


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2282071