Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych


► Zarządzenie Wojewody Małopolskiego nr 246/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacj i niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2015, poz. 187, oraz 2015 poz. 230, poz. 1345, poz. 1346, poz. 1608, poz. 2089, z 2016 r. poz. 170, poz. 1455, poz. 1912, z 2017 r. poz. 166), warunkiem udzielenia pomocy poszkodowanym rolnikom w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jest oszacowanie szkód przez Komisję powołaną przez wojewodę.
Komisja została powołana do realizacji zadań wynikających z ww. rozporządzenia celem udzielania pomocy rolnikom, których gospodarstwa zostały poszkodowane w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W związku ze zmianą procedury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącej szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną należało zaktualizować Zarządzenie Wojewody Nr 176/16 z 8 czerwca 2016 r.

► Zalecenia dotyczące postępowania oraz sposobu szacowania Szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (Załącznik nr 246/17 do zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r.)


► Zarządzenie Wojewody Małopolskiego nr 285/17 z 11 lipca 2017 r., zmieniające Zarządzenie nr 246/17 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

UZASADNIENIE

W związku zmianami struktury organizacyjnej, wprowadzonymi przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaistniała konieczność zmiany nazwy Terenowy Zespół Doradztwa Rolniczego (TZDR) na Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego (PZDR).
Równocześnie, w związku z brakiem ujęcia w zarządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r., w sprawie powolania Komisji do spraw szacowania szkod w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujqcych się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne, Przewodniczącego Rady Powiatowej MIR w Chrzanowie, Pana Edwarda Majchrowskiego jako członka Komisji Wojewódzkiej szacującej szkody, zaistniała konieczność uzupełnienia składu osobowego Komisji.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1262994