Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym, informacje MUW


ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM

KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERYCZNYM

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy.
  • Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE

Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu (Załącznik nr I.1 do wniosku rolnika), które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód (Załącznik nr I), dostępnym również w urzędach gmin (miast). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9). Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.

ZADANIA GMINY

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zarządzeniem wyznacza do prac w Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pracowników urzędu gminy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

wzór wniosku urzędu gminy o dokonanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szacunku szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie powstały szkody w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. (►Załącznik nr II)

ZADANIA KOMISJI

Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji:

1. w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu, jednak nie później niż:

  • od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo;
  • nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystapienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym, albo;
  • nie później niż w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szacowania szkód w budynkach, spowodowanych przez powódź.

2. dwukrotnie, w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (jako środkach trwałych, nie dotyczy szkód w owocach):

  • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji lub powyżej 3350 zł w przypadku szkód w środkach trwałych.

KONTAKT

Wydział Rolnictwa
Oddział Rolnictwa i Infrastruktury Wsi

Andrzej Kawalec
tel. 12 39 21 898
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
e-mail: akawa@malopolska.uw.gov.pl

Paulina Dudek
tel. 12 39 21 268
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
e-mail: pkit@malopolska.uw.gov.pl

Klaudia Dańko
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
e-mail: kgors@malopolska.uw.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2015 r. poz. 187, poz. 230, poz.1345, poz. 1346, poz. 1608, poz. 2089, z 2016 r. poz. 170, poz. 1455, poz. 1912, z 2017 r., poz. 166).


WZORY DOKUMENTÓW DLA ROLNIKA (do pobrania)

►Załącznik nr I - wniosek producenta rolnego
►Załącznik nr I.2-I.9 - załącznik do wniosku producenta rolnego
►Załącznik nr I.1A i B - zbiorcze zestawienie z kilku gmin 

WZORY DOKUMENTÓW DLA URZĘDU GMINY (MIASTA) (do pobrania)

►Załącznik nr II - wniosek Urzędu Gminy 
►Załącznik nr II.1 - imienny wykaz poszkodowanych rolników 
►Załącznik nr 3 - wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
►Załącznik nr 2 - wzór klauzuli informacyjnej

Źródło: www.malopolska.uw.gov.pl


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1424411