Zgłaszanie szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych


Sposób postępowania przy szacowaniu szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych

Z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (t.j. DzU 2017 poz. 1295 ze zm.), która wprowadziła nowe zasady zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 46 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy wniosek o oszacowanie szkód wraz z ustaleniem wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody tj. do wójta gminy.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 • wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.

Całość procedur szacowania, określonych w nowelizacji przepisów ww ustawy, związanych z komunikacją oraz obiegiem dokumentów przedstawia się następująco:

1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda zgłasza ją w formie pisemnej na adres właściwego urzędu gminy w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. 
    
►Przykładowy wzór formularza zgloszenia szkody (doc.)

►Przykładowy wzór formularza zgloszenia szkody (pdf.)

2. Szacowania szkód, a także ustalanie wysokości odszkodowania dokonują zespoły, składające się z:

 • przedstawiciela gminy, właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, którym jest przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy - jeżeli jednostka pomocnicza została utworzona - tj. sołtys danej miejscowości;
 • przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego;
 • właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

Na pisemny wniosek członka zespołu, w oględzinach lub szacowaniu może również brać udział przedstawiciel właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód izby rolniczej.

Szacowanie szkód składa się z:

 • oględzin;

oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.

 • szacowania ostatecznego szkód.

W przypadku szkód wyrządzanych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód wyrządzonych i zgłoszonych bezpośrednio przed ich zbiorem lub w trakcie stosuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

3. Z każdego szacowania przedstawiciel urzędu gminy sporządza protokół w 3 egzemplarzach.

4. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego jeżeli nie wniesiono odwołania.

5. Zgodnie z art. 46d ustawy w przypadku zastrzeżeń do wysokości ustalonego odszkodowania, każdemu z uczestników szacowania (właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego) przysługuje odwołanie do nadleśniczego PGL Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 • osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;
 • posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;
 • posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;
 • za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy
 • za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;
 • za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych;
 • za szkody, o których mowa w art. 46 ust. 1, powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po dniu:

- w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo;
- w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo;
- zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

---------------------------

Zgodnie z art. 46 g ww. ustawy państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest zobligowane do organizacji szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich dla:

 • przedstawicieli organów wykonawczych gmin i organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin, o których mowa w art. 46 ust. 2;
 • przedstawicieli izb rolniczych, o których mowa w art. 46 d ust. 5: 3) przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich.

Ze względu na fakt uchwalenia zmian w ustawie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 22 marca 2018 roku, oraz wejścia w życie ustawy z dniem 1 kwietnia 2018 roku, bez przeprowadzenia szkoleń w zakresie sposobu szacowania szkód łowieckich przez PGL Lasy Państwowe, szacowanie szkód zostanie przeprowadzone w miarę możliwości na bieżąco, w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45 poz. 272) do czasu ukazania się nowych przepisów wykonawczych.

---------------------------

Szkody łowieckie, powstałe poza obszarami dzierżawionymi przez Koła Łowieckie należy zgłaszać nadal na adres:

Departament Rolnictwa i Geodezji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków 
 

Więcej informacji na stronie BIP UMWM:

►Wypłata odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1221272