Zmiana uchwały Sejmiku WM ws. terminów zbioru roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego - od 1 stycznia 2023


24 października 2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr LX/864/22, określającą terminy zbioru gatunków podstawowych roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego, w celu ustalenia obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie. 

Uchwała nie dotyczy trwałych użytków zielonych, na których zniszczenia darni na skutek buchtowania przez dziki mogą powstać w okresie całego roku.

Uzasadnienie

Ustanowienie terminu zbioru dla danego gatunku rośliny uprawnej, ma istotne znaczenie przy procedurze szacowania szkód i dotyczy kwestii ustalania prawa do odszkodowania. Na podstawie art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1173) odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych nie przysługuje: „posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały”.
Wprowadzony w ostatnich latach na rynek rolniczy nowy asortyment odmian roślin uprawnych oraz zmieniające się warunki klimatyczne mające wpływ na długość wegetacji spowodowały konieczność uaktualnienia terminów zbiorów.

Terminy zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych, określone w załączniku do niniejszej uchwały konsultowane były z Małopolską Izbą Rolniczą, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Węgrzcach.

Traci moc Uchwała NR XLVIII/789/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia terminów zbioru gatunków roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

►Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/864/22 - Terminy zbioru gatunków podstawowych roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego w celu ustalenia obowiązku wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/864/22 - Podział na dwa regiony klimatyczne województwa małopolskiego.

Źródło: bip.malopolska.pl 


Interwencje Małopolskiej Izby Rolniczej ws. określenia terminów zbioru roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego

►Uchwała nr 32/WZ/2016 z dnia 28.12.2016 r., dot. wprowadzenia zmiany w Uchwale nr XLVIII/789/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30.08.2010 r., w sprawie określenia terminów zbioru gatunków roślin uprawnych na terenie województwa małopolskiego, w szczególności w § 1 pkt. 2, poprzez wydłużenie terminu zbioru kukurydzy do 1 grudnia.

►Stanowisko WZ MIR z dn. 07.12.2020 r. 

Ponadto w piśmie z dn. 20.06.2022 r., przesłanym do UMWM drogą mailową, przekazano propozycję zmiany terminów zbioru następujących roślin: jęczmień ozimy, rzepak ozimy, żyto, cebula, bobik, kalafior, kukurydza na kiszonkę, kukurydza na ziarno, z podziałem Polski na regiony północny i południowy. 


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 2038138