24-02-2017

Aktualności

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 5, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,44%, nie mniej niż o kwotę 10 zł. Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się poprzez d...
więcej

24-02-2017

Projekty aktów prawnych

Poselski projekt modyfikacji definicji rolnika indywidualnego

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  ►Projekt ustawy  Projekt wpłynął do Sejmu w dn. 8 lutego 2017 r., w dn. 22 lutego został skierowany do I czytania do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Projektowana zmiana ma na celu modyfikację brzmienia art. 6 ust. 1 ustawy tj. definicji legalnej rolnika indywidualnego.  Prosimy o przedstawianie opinii i uwag (mir@mir.krakow.pl) w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.   ...
więcej


24-02-2017

Interwencje

Samorząd rolniczy w kwestii doprecyzowania zapisów rozporządzenia w sprawie znakowania środków spożywczych

Uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, przekazane przez Zarząd KRIR do resortu rolnictwa w dn. 20.02.2017 r. Samorząd rolniczy proponuje wprowadzić zapis, który pozwoli ...
więcej

24-02-2017

Aktualności

Propozycja współpracy polsko-izraelskiej

mbasada Izraela w Polsce informuje, że w czerwcu 2017 r. planowana jest wizyta delegacji izraelskich rolników oraz producentów szeroko rozumianych rozwiązań dla rolnictwa. Izrael posiada szczególnie interesujące rozwiązania oraz technologie w następujących obszarach:  1. Irygacja Przykłady firm: Netafim, Naanda...
więcej

24-02-2017

Interwencje

Opinia KRIR dot projektu zmian do rozporządzenia dot. programu rolnośrodowiskowego

W piśmie skierowanym do ministra rolnictwa z dn. 21.02.2017 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego dot. projektu zmian do rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszaró...
więcej

24-02-2017

Interwencje

Opinia KRIR w sprawie projektów zmian rozporządzeń dot. płatności bezpośrednich

W piśmie skierowanym do ministra rolnictwa z dn. 21.02.2017 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego dot. projektów zmian do rozporządzeń MRiRW w sprawie: - szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiąza nej do tytoniu; - szczegółowych wymagań, ja...
więcej

23-02-2017

Interwencje

Resort infrastruktury odpowiada w sprawie likwidacji przejazdów kolejowo-drogowych

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego dotyczący kwalifikacji przejazdów kolejowo-drogowych w ciągu dróg wewnętrznych (z dn. 09.02.2017 r.), Departament Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w dniu 23 lutego 2017 r., przedstawił informacje, że zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i ...
więcej

23-02-2017

Interwencje

Samorząd rolniczy w sprawie klimatycznego bilansu wodnego

0 lutego 2017 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Zdaniem KRIR określenie wartości klimatycznego bilansu wodnego (kbw) powinno obejmować także up...
więcej

Licznik odwiedzin: 460249