W dniu 10 grudnia 2015 roku Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej, działając na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1079) oraz § 18 ust. 1 pkt. 1 Statutu Małopolskiej Izby Rolniczej, podjęło Uchwałę nr 20/WZ/2015 w sprawie zmiany statutu Małopolskiej Izby Rolniczej w zakresie źródel finansowania działalności statutowej. W § 76 Statutu pn.: Dochody Izby pochodzą, dodaje się punkt 9 o treści: 

"9) z czynszów i należności wynikających z wynajmu lokali należących do Izby."

►Statut MIR 


STATUT MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Izba Rolnicza województwa małopolskiego nosi nazwę "Małopolska Izba Rolnicza” i w dalszej części niniejszego statutu zwana jest "Izbą”.

§ 2

Izba jest jednostką organizacyjną samorządu rolniczego powołanego w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów.

§ 3

1. Izba działa na rzecz rolnictwa z uwzględnieniem specyficznych cech i uwarunkowań województwa małopolskiego, oraz wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji.
2. Małopolska Izba Rolnicza może prowadzić działalność pożytku publicznego po uzyskaniu wymaganego przez prawo wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Siedzibą Izby jest miasto Kraków.

§ 5

Terenem działania Izby jest obszar województwa małopolskiego.

§ 6

1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. 
o izbach rolniczych oraz niniejszego statutu.
2. Członkowie izby działający w jej organach statutowych pełnią obowiązki społeczne i obywatelskie.

II. CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkami Izby są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym i płacące ten podatek na terenie województwa małopolskiego,
2) osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych i płacące ten podatek na terenie województwa małopolskiego,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

§ 8

1. Członkom Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby.
2. Osobom fizycznym będącym członkami Izby prawo wyborcze przysługuje pod warunkiem ich pełnoletności oraz pod warunkiem, iż nie są ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo.

§ 9

Członkom Izby przysługuje prawo do:
1) udzielania poparcia kandydatom w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby,
2) korzystania z pomocy i świadczeń Izby na zasadach określonych Ustawą, Statutem i decyzjami organów Izby,
3) dostępu do informacji o pracach Izby.

§ 10

1. Osoba prawna realizuje swoje prawa członkowskie za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.
2. Przedstawiciel osoby prawnej może reprezentować tylko jednego członka Izby.
3. Przedstawiciel osoby prawnej wykonuje swoje prawa wobec Izby osobiście.

§ 11

Członkowie Izby mają obowiązek uiszczania składek członkowskich w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Izby.


III. ZADANIA IZBY ORAZ ZASADY ICH REALIZACJI

§ 12

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:
1) sporządzenie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawienie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
2) występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,
3) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych,
4) prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej,
5) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych 
na potrzeby producentów rolnych oraz innych podmiotów gospodarczych,
6) doradztwo w zakresie działalności rolniczej wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów,
7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej,
8) podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie,
9) prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawania tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
11) działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie,
12) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk,
13) kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych,
14) inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych,
15) działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych,
16) promowanie produktów rolnych na rynku krajowym i zagranicznym,
17) rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
18) współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego,
19) pozyskiwanie środków pomocowych, w szczególności związanych z integracją z Unią Europejską.
20) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w sektorze rolniczym,
21) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy w rolnictwie,
22) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
23) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich,
24) podtrzymywanie w szczególności w środowiskach wiejskich tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, kultury i sztuki, a także ochrony dóbr kultury,
25) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności kształtowanie świadomości ekologicznej wśród producentów rolnych, 
26) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności zacieśnianie współpracy z zagranicznymi organizacjami działającymi w środowiskach i społecznościach wiejskich,
27) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe działające w sektorze rolniczym zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego.

§ 13

Zadania statutowe Izba realizuje w szczególności przez:
1) współpracę z administracją rządową i samorządem terytorialnym w sprawach dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi,
2) udział swoich przedstawicieli w organach i ciałach doradczych administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
3) współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi,
4) wyrażanie stanowiska Izby wobec organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów działających w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi,
5) wydawanie opinii, zgłaszanie uwag i propozycji odnośnie projektów prawa miejscowego,
6) pomoc członkom Izby w zrzeszaniu się dla realizacji ich celów zawodowych,
7) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz tworzenia i rozwijania giełd, rynków hurtowych i innych instytucji rynku rolnego,
8) upowszechnianie informacji o regulacjach prawnych i standardach związanych z jakością produktów rolnych,
9) ocenę środków produkcji i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
10) organizację targów i wystaw produktów rolnych a także pomoc członkom Izby w uczestnictwie w targach, giełdowych wystawach i konkursach rolniczych w kraju i za granicą,
11) działania spółek prawa handlowego, których Izba jest udziałowcem lub akcjonariuszem,
12) prowadzenie działalności wydawniczej i kulturalnej,
13) prowadzenie działalności szkoleniowej zgodnie z potrzebami członków Izby,
14) organizowanie narad i konferencji poświęconych sprawom wsi i rolnictwa,
15) zgłaszanie i wspieranie inicjatyw na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,
16) wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych służących rozwojowi środowiska wiejskiego.

§ 14

Obok zadań statutowych Izba wykonuje przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego zadania z zakresu zadań własnych tych samorządów, po zapewnieniu przez administrację rządową lub samorządową koniecznych środków finansowych.

§ 15

1. Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego załatwiane są przez Izbę w trybie postępowania administracyjnego.
2. Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu określonego w ustępie 1 wydaje Prezes Izby bądź upoważniony przez niego w formie pisemnej Wiceprezes lub inny członek Zarządu Izby, a także przewodniczący Rad powiatowych – którzy działają w imieniu Prezesa Zarządu.
3. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są: 
a) w sprawach z zakresu administracji rządowej – Wojewoda,
b) w sprawach z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – Samorządowe Kolegium Odwoławcze. 


IV. ORGANY IZBY

§ 16

Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Komisja Rewizyjna,
3) Zarząd,
4) Rady Powiatowe Izby.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.
2. Walne Zgromadzenie stanowią przewodniczący i delegaci Rad Powiatowych Izby.

§ 18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie i zmiana Statutu,
2) wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Zarządu, poszczególnych jego członków oraz Komisji Rewizyjnej i poszczególnych jej członków,
3) uchwalanie regulaminu obrad,
4) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,
7) uchwalanie budżetu,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w Statucie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd,
9) tworzenie komisji problemowych, wybór i odwołanie poszczególnych ich członków,
10) wybór i odwołanie delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych,
11) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia Izby,
12) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność Izby,
13) przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,
14) określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd,
15) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,
16) uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, komisji problemowych, Rad Powiatowych Izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty,
17) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia w drodze porozumień zadań należących do właściwości administracji rządowej,
18) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego,
19) podejmowanie uchwał w sprawach:
a) utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
b) utworzenia fundacji,
c) przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
d) założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienie do takiego związku,
20) wyrażanie zgody na członkostwo Izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
21) ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez Izbę.
2. Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia może być rozszerzony w drodze zmiany Statutu Izby.

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Statut Izby lub jego zmiana uchwalane są większością głosów w obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia Izby.
2. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy Prezes Izby lub w jego zastępstwie Wiceprezes lub upoważniony przez Zarząd inny członek Zarządu 

§ 21

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delegowani przedstawiciele:
1) organów samorządu województwa,
2) związków zawodowych rolników indywidualnych mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sadzie właściwych dla związków zawodowych,
3) społeczno – zawodowych organizacji rolników, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno - zawodowych.
2. Każdy z podmiotów wymienionych w pkt. 1 może delegować na obrady Walnego Zgromadzenia nie więcej niż dwóch swoich przedstawicieli.
3. Na obradach Walnego Zgromadzenia mogą być także obecne osoby trzecie zaproszone przez Zarząd.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby, co najmniej dwa razy w roku.
2. Jedno z posiedzeń Walnego Zgromadzenia powinno się odbywać w ostatnim kwartale roku w celu uchwalenia budżetu na przyszły rok.
3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia. Wnioski te, winny być składane Zarządowi w formie pisemnej z podaniem przedmiotu wnioskowanych obrad.
4. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia są jawne.
5. Wyłączenie jawności obrad może być uchwalone większością 2/3 członków Walnego Zgromadzenia obecnych na posiedzeniu.
6. Wniosek o wyłączenie jawności obrad może zgłosić Prezes Izby lub 1/4 członków Walnego Zgromadzenia obecnych na posiedzeniu.

§ 23

1. Członkowie Walnego Zgromadzenia winni być zawiadomieni o posiedzeniu za pośrednictwem poczty listami zwykłymi wysłanymi najpóźniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia
2. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Zarząd przedstawia wojewodzie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w terminie 14 dni od daty ich uchwalenia.

§ 25

1. Wygaśnięcie mandatu członka Walnego Zgromadzenia następuje wskutek:
1) utraty prawa wybieralności,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo umyślne,
4) śmierci.
3. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Walne Zgromadzenie.


B. KOMISJA REWIZYJNA

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród swoich członków na okres kadencji trwającej 4 lata.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu, ani też nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 27

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Walnego Zgromadzenia i działa do czasu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w odrębnym tajnym głosowaniu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
5. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej w całości lub poszczególnych jej członków winien być zgłoszony na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej z uzasadnieniem i posiadać poparcie, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.
6. Wniosek, o którym mowa w ust.5 jest rozpatrywany na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym w ciągu 3 miesięcy.
7. Jeżeli w wyniku głosowania wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków nie uzyska wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie nie może być złożony wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
8. W przypadku odwołania Komisji Rewizyjnej lub poszczególnych jej członków Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na tym samym posiedzeniu.

§ 28

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który w przypadku nieobecności przewodniczącego kieruje pracami Komisji.

§ 29

Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem prac Komisji Rewizyjnej, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
    
§ 30

Członkowie Komisji Rewizyjnej obowiązani są do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Komisji.

§ 31

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący stosownie do potrzeb, co najmniej dwa razy w roku.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zobowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na wniosek:
a) co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia,
b) Zarządu,
c) co najmniej 2 członków Komisji,
najpóźniej w terminie 2 tygodni od momentu złożenia na jego ręce takiego żądania.
3. Żądanie zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej winno być złożone na piśmie i określać sprawy, które mają być przedmiotem obrad.

§ 32

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 33

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) kontrola działalności finansowej Izby,
3) kontrola merytorycznej działalności Rad Powiatowych,
4) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie całego składu Zarządu lub poszczególnych jego członków,
5) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego.
2. Zakres zadań Komisji Rewizyjnej może być rozszerzony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

C. ZARZĄD

§ 34

Zarząd składa się z Prezesa Izby, Wiceprezesa Izby oraz 3 członków Zarządu wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród swoich członków na okres kadencji.

§ 35

1. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów i działa do czasu wyboru nowego Zarządu.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru Zarządu w terminie określonym w ust. 1, ulega ono rozwiązaniu z mocy prawa.
3. Informację o rozwiązaniu Walnego Zgromadzenia z mocy prawa z przyczyny określonej w ust. 2 Wojewoda przekazuje Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zarządza przeprowadzenie nowych wyborów do Walnego Zgromadzenia.
4. Do czasu wyboru Zarządu przez nowe Walne Zgromadzenie Wojewoda wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcje organów Izby.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia będącego członkiem Zarządu, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
6. Wniosek o odwołanie Zarządu w całości lub poszczególnych jego członków winien być zgłoszony na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej z uzasadnieniem i posiadać poparcie, co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia.
7. Wniosek, o którym mowa w ust.6 jest rozpatrywany na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym w ciągu 3 miesięcy.
8. Jeżeli w wyniku głosowania wniosek o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków nie uzyska wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie nie może być złożony wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
9. W przypadku odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru na tym samym posiedzeniu.

§ 36

Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Zarządu.

§ 37

1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.
2. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Izby nie zastrzeżone Ustawą lub Statutem dla innych organów Izby.
3. W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:
1) układanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
2) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
3) opracowywanie projektów budżetu Izby wraz z planem finansowym,
4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej,
5) prowadzenie gospodarki finansowej Izby, w tym podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie oraz dokonywanie niezbędnych przeniesień planowanych wydatków w ramach środków przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej,
6) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektów regulaminu prac Zarządu oraz projektów zmian do tego regulaminu,
7) ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura Izby oraz regulaminu prac biura,
8) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Izby, oraz ustalanie jego wynagrodzenia,
9) ustalanie struktury organizacyjnej biura Izby,
10) podejmowanie czynności związanych z działalnością Izby, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 19) Statutu,
11) delegowanie przedstawicieli do organów i ciał doradczych administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organów.

§ 38

Zarząd Izby działa zgodnie z regulaminem prac Zarządu uchwalanym przez Walne Zgromadzenie.

§ 39

Członkowie Zarządu obowiązani są uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Zarządu oraz wykonywać wszelkie inne ciążące na nich obowiązki.

§ 40

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, który również przewodniczy obradom. W razie choroby Prezesa lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających mu wykonanie tych obowiązków, obowiązki te wykonuje Wiceprezes.
2. Prezes Izby zobowiązany jest na wniosek przynajmniej 2 członków Zarządu zwołać posiedzenie Zarządu, najpóźniej w terminie 2 tygodni od chwili otrzymania wniosku złożonego na piśmie. Prezes zobowiązany jest umieścić w porządku obrad sprawy zgłoszone w tym wniosku.
3. Członek Zarządu w razie niemożności przybycia na posiedzenie Zarządu winien o tym zawiadomić Prezesa oraz usprawiedliwić swoją nieobecność.
4. Z każdego posiedzenia Zarządu winien być sporządzony protokół.

§ 41

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego składu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Izby. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obradom Zarządu.
2. Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych może uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach Zarządu Izby, o których terminie powinien być powiadamiany.


D. ZASADY WYBORU ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 42

1. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się z zachowaniem zasady terytorialnej reprezentacji.
2. Dla potrzeb wyborów określonych w ust. 1 tworzy się pięć okręgów obejmujących następujące powiaty:
1) chrzanowski, miechowski, olkuski,
2) krakowski, myślenicki, proszowicki, wielicki,
3) oświęcimski, suski, wadowicki,
4) brzeski, bocheński, dąbrowski, tarnowski,
5) gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański.

§ 43

Wyboru Prezesa Izby dokonuje się w osobnym głosowaniu, w sposób tajny, spośród członków Walnego Zgromadzenia, większością głosów.

§ 44

Wyboru Wiceprezesa Izby dokonuje się w osobnym głosowaniu, w sposób tajny, spośród członków Walnego Zgromadzenia reprezentujących okręgi z wyłączeniem okręgu, którego przedstawicielem jest Prezes Izby – większością głosów.

§ 45

1. Wyboru trzech członków Zarządu dokonuje się w osobnym głosowaniu, w sposób tajny, spośród członków Walnego Zgromadzenia reprezentujących okręgi z wyłączeniem okręgów, których przedstawiciele zostali wybrani na Prezesa i Wiceprezesa Izby.
2. W skład Zarządu wchodzi po jednym przedstawicielu okręgów, o których mowa w ust. 1, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów.

§ 46

Wyboru delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych dokonuje się w osobnym głosowaniu, w sposób tajny, spośród członków Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem przedstawicieli powiatów, z których wyłoniono skład Zarządu Izby – większością głosów.

§ 47

Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonuje się w osobnym głosowaniu, w sposób tajny, spośród członków Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem przedstawicieli powiatów, z których wyłoniono skład Zarządu i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych – większością głosów.

§ 48

1. Wyboru czterech członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się w osobnym głosowaniu, w sposób tajny, spośród członków Walnego Zgromadzenia, reprezentujących okręgi z wyłączeniem okręgu, którego przedstawicielem jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz z wyłączeniem przedstawicieli powiatów, z których wyłoniono skład Zarządu oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu okręgów, o których mowa w ust. 1, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów.


E. RADY POWIATOWE IZBY

§ 49

Rada Powiatowa Izby działa na obszarze powiatu.

§ 50

Rada Powiatowa jest zobowiązana przestrzegać i wykonywać uchwały Walnego Zgromadzenia, a także poddawać się wewnętrznej kontroli z działalności statutowej, którą przeprowadza Komisja Rewizyjna MIR.

§ 51

Do zadań Rady Powiatowej w szczególności należy:
1) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich Zarządowi Izby,
2) wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie Izby,
3) opracowywanie rocznego planu pracy,
4) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu,
5) delegowanie członków Rady do prac w odpowiednich organach i komisjach, w których Izba ma prawo uczestniczyć,
6) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi,
7) udział w organizowaniu szkoleń dla członków Izby Rolniczej,
8) występowanie za zgodą Zarządu o dotacje, granty i inne źródła wsparcia finansowego,
9) aktywne włączanie się członków Rady w organizację i przebieg wyborów do rad powiatowych izb rolniczych następnej kadencji,
10) ocenianie sprawozdania Przewodniczącego Rady z rocznej działalności Rady.

§ 52

1. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie MIR. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a do czasu jego wyboru – najstarszy wiekiem członek Rady.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego na posiedzeniach Rady zastępuje go delegat na Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Powiatowej wybrani do składu Walnego Zgromadzenia winni czynnie uczestniczyć w posiedzeniach tego organu, przekazując na jego forum wszelkie sprawy i problemy zgłaszane przez członków Rady oraz informować członków swojej Rady o przyjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałach, stanowiskach i wnioskach.

§ 53

Do zadań Przewodniczącego Rady w szczególności należy:
1) organizowanie prac Rady,
2) wydawanie decyzji na podstawie upoważnienia Prezesa Izby,
3) reprezentowanie Izby w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu,
4) reprezentowanie Izby w kontaktach z organizacjami i instytucjami działającymi 
na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi na terenie powiatu,
5) uczestniczenie w opracowaniu analiz i opinii przekazanych przez Walne Zgromadzenie, Zarząd oraz jednostki samorządu terytorialnego,
6) składanie Radzie sprawozdania z rocznej działalności Rady.

§ 54

1. Posiedzenia Rady Powiatowej zwoływane są przez Przewodniczącego, co najmniej raz 
na kwartał.
2. Członkowie Rady otrzymują pisemne zawiadomienie o posiedzeniu Rady nie później niż 7 dni przed planowanym terminem. Zawiadomienie zawierać powinno termin, miejsce i porządek zebrania.
3. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół zawierający przyjęte uchwały, opinie i wnioski, który podlega przyjęciu na kolejnym posiedzeniu oraz lista obecności z własnoręcznymi podpisami członków Rady. Podpis stanowi podstawę do wypłaty diet.
4. W przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu Rady, członek winien usprawiedliwić nieobecność przed posiedzeniem Przewodniczącemu Rady.
5. Prawomocność posiedzenia stwierdza Przewodniczący Rady otwierając jej obrady.
6. Obrady odbywają się w obecności, co najmniej połowy członków Rady, a w przypadku braku quorum przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia.
7. Rada wypowiada się w formie uchwał, które mają postać odrębnych dokumentów wnoszonych do protokołu.
8. Podczas podejmowania uchwał, w przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
9. Podjęte uchwały podpisuje pod pieczęcią Rady Przewodniczący Rady lub zastępujący go delegat na Walne Zgromadzenie.
10. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć, bez prawa głosu, członkowie Zarządu Izby, Dyrektor i pracownicy Biura Izby oraz zaproszeni goście.

§ 55

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biuro MIR, które w szczególności:
1) prowadzi dokładną ewidencję członków Rady,
2) zapewnia terminowe i zgodne z tematem przygotowanie materiałów stanowiących przedmiot obrad,
3) wysyła członkom Rady materiały łącznie z zawiadomieniem o dacie, miejscu i proponowanym porządku obrad,
4) sporządza protokół z każdego posiedzenia Rady,
5) przekazuje Zarządowi uchwalone przez Radę uchwały, opinie i wnioski,
6) prowadzi rejestr uchwał i wniosków,
7) prowadzi bieżące sprawy związane z działalnością Rady,
8) szczegółowe obowiązki pracowników Biura określa regulamin pracy.

§ 56

Zarząd lub Prezes Izby może zwrócić się do przewodniczącego Rady o zwołanie dodatkowego posiedzenia Rady na wskazany temat lub dla zbadania określonej sprawy oraz określa sposób finansowania takiego posiedzenia.

V. BIURO IZBY

§ 57

Biuro Izby podlega Zarządowi, który przy jego pomocy realizuje swoje zadania.

§ 58

Biurem kieruje Dyrektor, który w stosunku do pracowników Biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

§ 59

1. Dyrektora biura powołuje i odwołuje Zarząd w drodze uchwały.
2. Wynagrodzenie Dyrektora Biura określa uchwała zarządu.
3. Odwołanie Dyrektora Biura nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy na podstawie powołania.

§ 60

1.  Organizację Biura Izby, liczbę i rodzaj etatów ustala Zarząd w drodze uchwały.
2.  Zarząd może tworzyć filie Biura w powiatach z uwzględnieniem możliwości finansowych Izby oraz uzasadnionych potrzeb członków Izby.
3.  Zakres obowiązków pracowników filii Biura w powiecie ustala Dyrektor Biura w odpowiednim regulaminie.

VI. KOMISJE PROBLEMOWE

§ 61

1. Komisje problemowe spełniają rolę pomocniczą wobec Walnego Zgromadzenia.
2. Komisje problemowe tworzone są w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie spośród członków Walnego Zgromadzenia.
3. Komisje problemowe są zobowiązane do wydawania opinii na żądanie Zarządu lub Prezesa Izby.
4. Zakres zadań komisji problemowych określa Walne Zgromadzenie.
5. Walne Zgromadzenie nie może przekazywać komisjom swoich kompetencji wymienionych w § 18 Statutu.
6. Na wniosek komisji jej skład może być rozszerzony przez Walne Zgromadzenie o osoby nie będące członkami Walnego Zgromadzenia. Osoby takie nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.


§ 62

Komisja problemowa działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 63

W posiedzeniach komisji problemowych mogą brać udział Prezes, Wiceprezes, członkowie Zarządu oraz Dyrektor Biura Izby, a także goście zaproszeni przez przewodniczącego komisji.

§ 64

1. Komisjom przysługuje prawo powoływania ekspertów spoza grona członków Walnego Zgromadzenia i pracowników Biura Izby.
2. Powoływanie ekspertów następuje w porozumieniu z Zarządem Izby.

§ 65

Uchwały komisji przekazywane są Prezesowi Izby, który nadaje im właściwy bieg.

§ 66

Walne Zgromadzenie może powołać dowolną ilość komisji problemowych z tym, że musi być utworzona Komisja Budżetowa.

§ 67

1. Członków Komisji Budżetowej, w liczbie 8 osób, wybiera Walne Zgromadzenie spośród kandydatów reprezentujących powiaty, które nie posiadają swoich przedstawicieli w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
2. W skład Komisji Budżetowej wchodzi po jednym przedstawicielu powiatów, o których mowa w ust. 1, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów.

§ 68

1. Komisje problemowe mogą być tworzone jako komisje stałe i doraźne.
2. Komisje stałe tworzone są na okres kadencji walnego zgromadzenia.
3. Komisje doraźne tworzone są na określony czas lub na czas spełnienia określonych zadań.

§ 69

Poszczególni członkowie komisji lub całe składy osobowe komisji mogą być w trakcie działań tej komisji odwołane przez walne zgromadzenie Izby, a na ich miejsce mogą być powołane nowe osoby lub składy osobowe komisji.

§ 70

Przewodniczący komisji kieruje działalnością komisji, w szczególności zwołuje i przewodniczy posiedzeniom komisji.

VII. DIETY

§ 71

Członkom Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu, Rad Powiatowych Izby, komisji problemowych, oraz delegatowi do KRIR przysługują zryczałtowane diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

VIII. REPREZENTACJA IZBY

§ 72

1. Izbę na zewnątrz reprezentuje Zarząd oraz poszczególni jego członkowie, a w szczególności Prezes Izby. 
2. Na forum Krajowej Rady Izb Rolniczych, Izbę reprezentuje Prezes Izby oraz jeden delegat wybrany przez walne zgromadzenie.
3. W powiecie Izbę reprezentuje Przewodniczący Rady Powiatowej oraz delegat na Walne Zgromadzenie.

§ 73

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pracownik Biura upoważniony przez Zarząd.

IX. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ IZBY

§ 74

1. Izba prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Izby, zwanego dalej budżetem.
2. Budżet uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie na rok kalendarzowy.    

§ 75

1. Projekt budżetu wraz z planem finansowym Izby przygotowuje Zarząd przy uwzględnieniu uwag Komisji Budżetowej.
2. Projekt budżetu wraz z projektem planu finansowego oraz informacją o stanie mienia Izby, w tym podmiotów określonych w § 18 ust. 1 pkt. 19), Zarząd przesyła członkom Walnego Zgromadzenia listami poleconymi, najpóźniej w terminie 3 tygodni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad jest podjęcie uchwały budżetowej.
3. Budżet jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie po uprzednim przedstawieniu opinii Komisji Budżetowej.
4. Procedury uchwalania budżetu przez Walne Zgromadzenie określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedstawiony przez Zarząd.

§ 76

Dochody Izby pochodzą:
1) z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby,
2) ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową,
3) z udziałów lub akcji spółek,
4) z innego majątku Izby,
5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,
6) ze składek członkowskich,
7) z opłat z tytułu świadczonych przez Izbę usług,
8) z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat,
9) z czynszów i należności wynikających z wynajmu lokali należących do Izby.

§ 77

Wydatki budżetu Izby nie mogą przekraczać dochodów.

§ 78

Uchwały Walnego Zgromadzenia lub Zarządu dotyczące zobowiązań finansowych ustalają źródła, z których zobowiązanie zostaje pokryte.

§ 79

1. Suma pożyczek i kredytów nie może przekroczyć 5% planowanych wydatków na dany rok za wyjątkiem:
a) kredytu na zakup nieruchomości dla potrzeb Izby i wówczas suma kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 20%
b) zobowiązań wynikających z projektów finansowych realizowanych przy uczestnictwie Izby wspieranych środkami zewnętrznymi, a takie zobowiązania nie mogą przekroczyć kwoty zapisanej w projekcie.

Ostateczną decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki lub kredytu w wysokości przekraczającej 5% planowanego budżetu na dany rok podejmuje Walne Zgromadzenie w formie uchwały akceptującej cel zakupów lub konkretny projekt finansowy realizowany z uczestnictwem Małopolskiej Izby Rolniczej.
2. Izba Rolnicza nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
3. Izba Rolnicza nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników, oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje na preferencyjnych warunkach. 
4. Izba Rolnicza nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z postanowień niniejszego statutu.
5. Izba Rolnicza nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Izby, członkowie jej organów, lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie.

§ 80

Za prawidłową gospodarkę finansową, Izby odpowiada Zarząd.

§ 81

1. Izba prowadzi gospodarkę finansową, rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującym prawem.
2. W przypadku, gdy wymagają tego odrębne przepisy, to działalność pożytku publicznego podlegać będzie wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. 

X. POROZUMIENIA REGIONALNE

§ 82

Izba może zawierać z inną izbą rolniczą bądź izbami rolniczymi porozumienia regionalne dla realizacji wspólnych celów statutowych.

§ 83

Porozumienia regionalne w imieniu Izby podpisuje Prezes lub Wiceprezes Izby wraz z innym członkiem Zarządu.

§ 84

1. Dla zawarcia porozumienia regionalnego niezbędna jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała, o której mowa w ustępie 1, musi wskazywać źródła finansowania realizacji porozumienia ze strony Izby.


 

punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1245692