25-05-2018

Interwencje

Resort infrastruktury w sprawie ustawiania zasłon przeciwśnieżnych

Ministerstwo Infrastruktury, przy piśmie z dnia 14 maja 2018 r. odpowiadając na pismo KRIR z dnia 28 lutego 2018 r., przy którym przekazano wystąpienie Izby Rolniczej w Opolu w sprawie stosowania przepisu art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (DzU z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.), uprawniającego zarządcę drogi do wstępu na grunty przylegle do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg, m.in. w celu ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych, przedstawiło niżej cytowane stanowisko: Jak wyjaśnia Generalna Dyrek...
więcej

23-05-2018

Interwencje

Wsparcie z PROW a wymogi bioasekuracji

W związku z niepokojącymi informacjami wpływającymi z wojewódzkich izb rolniczych od rolników, którzy złożyli zaakceptowane przez ARiMR wnioski (w ramach wsparcia rozwoju małych gospodarstw oraz wsparcia młodych rolników), a w swoich biznesplanach, dla wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa, założyli prowadzenie lub rozwój produkcji trzody chlewnej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do ministra rolnictwa z prośbą o podjęcie działań prowadzących do rozwiązania problemu.  Samorząd rolniczy przekazał, że obawy rolników wynikają z braku możliwości spełnienia wszystkich wprowadzonych do...
więcej


23-05-2018

Aktualności

Uwaga prowadzący pozarolniczą działalność: 31 maja upływa termin poinformowania KRUS o rocznej kwocie należnego podatku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ub...
więcej

23-05-2018

Aktualności

Instrukcja przekazywania zgłoszeń pomocnika/ów do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem skrzynki ePUAP

W związku z licznymi pytaniami o sposób przesyłania dokumentów do KRUS za pomocą skrzynki podawczej ePUAP Kasa opublikowała instrukcję tej procedury: ►INSTRUKCJA przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Zgłoszeń pomocnika/ów do ubezpieczeń w KRUS za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ...
więcej

23-05-2018

Aktualności

KRUS: jednorazowe odszkodowanie wyższe od 17 maja 2018 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (DzU z 201...
więcej

23-05-2018

Interwencje

Będą zmiany w znakowaniu świń

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,  resort rolnictwa przekazał że przedmiotowy projekt w dniu 13 kwietnia 2018 r. został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i jest przedmiotem dalszych prac legislac...
więcej

22-05-2018

Aktualności

Wzrost wysokości odszkodowania z FSUSR

17 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (DzU z 2018 r., poz. 827). Zgodnie z przepisam...
więcej

22-05-2018

Interwencje

Odpowiedź resortu rolnictwa w sprawie ochrony gruntów rolnych i leśnych

Odpowiadając na wniosek KRIR z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w celu uregulowania obowiązku utrzymania niezagospodarowanych działek rolnych w dobrej kulturze rolnej, MRiRW w pismie z dnia 10 maja 2018 r. przekazało informacje, których treść zamieszczamy poniżej. ...
więcej

Licznik odwiedzin: 717288