Obrady Walnego Zgromadzenia MIR, 25.10.2021 r.


W dniu 25 października br. w Krakowie obradowało VII Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji. Tematami przewodnimi były: Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027, Europejski Zielony Ład, aktualna sytuacja w rolnictwie w kontekście: ASF oraz cen za płody rolne i środki do produkcji rolnej.

Poprzez łącza internetowe prelekcję nt. zaawansowania prac mających na celu przyjęcie ostatecznej wersji Planu Strategicznego na lata 201-2027, główne założenia dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz planowane przez rząd działania mające ułatwić przystosowanie się naszego rolnictwa do wymogów KE – przedstawili pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej oraz Departamentu Klimatu i Środowiska. W wykładzie znalazły się zagadnienia dotyczące rolnictwa ekologicznego, strategii od pola do stołu, promowanie Krótkich łańcuchów dostaw, wsparcie dla gospodarki pasiecznej, wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, pomoc dla młodych rolników, rola doradztwa rolniczego. Ponadto Dyrektor Departamentu pan Bogusław Pomianek omówił stan prac nad III wersją Planu Strategicznego, który przed nastaniem 2022 roku Polska musi być przesłany do KE.

Kolejnym punktem posiedzenia było wystąpienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, które zdominowane zostało przez problem pojawienia się ASF w Małopolsce. Pani Agnieszka Szewczyk-Kuta podkreśliła znaczenie zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach oraz rygorystycznego ich przestrzegania przez hodowców trzody chlewnej. WIW w Krakowie dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się tego wirusa w środowisku między innymi poprzez przeprowadzanie badań chorych/padłych zwierząt, monitoring na terenach leśnych. Zabezpieczone są środki finansowe na pomoc gospodarstwom, które nie będą miały możliwości sprzedaży przerośniętych zwierząt. Zwróciła uwagę, że oprócz zadań związanych z ASF-em, Inspekcja prowadzi pozostałe statutowe działania.

Dyrektor OR ARiMR w Krakowie pan Jerzy Radoń przedstawił działania, które były skierowane do rolników w sytuacji rozprzestrzeniającego się ASF-u. Była to możliwość składania wniosków o dopłatę 50% kosztów do spełnienia wymogów bioasekuracji, czy działanie dotyczące wyrównywania strat w wyniku wystąpienia ASF. Zachęcał delegatów do śledzenia stron internetowych, do kontaktu z pracownikami Biur Powiatowych w celu śledzenia działań pomocowych dla rolników.
Kolejnym prelegentem był pan Andrzej Kawalec – kierownik w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego. Podsumował trudny dla rolnictwa rok 2021. Szkodami spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dotkniętych zostało 3597 gospodarstw w 57 gminach w województwie. W większości przypadków były to gradobicia (77%), w kolejnych przypadkach – powodzie i deszcze nawalne. W chwili obecnej do Urzędu spływają z gmin protokoły z szacowania szkód, które są weryfikowane pod względem zgodności przede wszystkim powierzchni upraw.

Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych rolników przedstawił pan Michał Mrówka - Zastępca Dyrektora KRUS w Krakowie. We wrześniu br. wdrożono elektroniczne tytuły wykonawcze, które zastąpiły wersje papierowe umożliwiając usprawnienie procesu dochodzenia należności. Od sierpnia 2020 r. zmieniła się ścieżka rejestracji umów dzierżawy ziemi. Obecnie należy je zgłaszać w gminach, a nie jak dotychczas w starostwach. Pan M.Mrówka przedstawił działania KRUS z zakresu przeciwdziałania wypadkom w gospodarstwach rolnych, ofertę rehabilitacyjną oraz świadczeń dot. wypłaty trzynastej, czternastej emerytury czy zasiłków tzw. kwarantannowych.
Swoje wystąpienie miał również pan Andrzej Nowak – Dyrektor Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa W Krakowie, poruszając w nim tematy dotyczące stosowania nasion kwalifikowanych oraz zasad obowiązujących producentów przy obrocie ziemniakami. Zwrócił uwagę na obowiązek posiadania sprawnego sprzętu do wykonywania oprysków oraz zalecił daleko idącą ostrożność przy podejmowaniu decyzji o zakupie środków ochrony roślin przez internet. Od zeszłego roku do kompetencji WIORIN należy również obowiązek kontroli nawozów.

Z kolei pan Krzysztof Jabłoński – Kierownik w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego poinformował o stanie zaawansowania prac nad przyszłorocznym budżetem województwa. Przewidziane w nim jest kilka mln zł dla organizacji działających na terenach wiejskich takich jak KGW, OSP i innych. Kluby i Rady organów samorządu terytorialnego mogą jeszcze na obecnym etapie prac nad budżetem wprowadzać propozycje. Omówił złożoność procesu podejmowania decyzji dotyczącej budowy przyszłej giełdy rolnej. Rozważane są lokalizacje: Kraków-Nowa Huta, Słomniki, Krzeszowice, Książ Wielki. Budowa tak dużego przedsięwzięcia będzie możliwa tylko przy udziale funduszy Skarbu Państwa i UE. Szacowane koszty to 150-300 mln zł.

W drugiej części posiedzenia delegaci WZ przyjęli dwie uchwały.  Jedna z nich dotyczyła nowelizacji budżetu na 2021 r., która wynika z uwzględnienia środków finansowych przekazanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w wysokości 1 252 000 zł jako pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała. Druga - dotycząca wsparcia starań Fundacji Klikowska Ostoja Polskich Koni o przejęcie terenu po byłym Stadzie Ogierów od KOWR.

Ponadto Walne Zgromadzenie przyjęło Stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, które zostanie przesłane do MRiRW, KRIR, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

W trakcie obrad wręczono nagrody naszym rolniczkom, które brały udział w III edycji Konkursu „Rolniczki motorem innowacji” pod nazwą: „Rolniczki motorem innowacji gospodarstw rolnych w Polsce”.

  • I nagrodę zdobyła pani Janina Kochniarczyk z powiatu limanowskiego – hodująca bydło mleczne oraz produkująca z nich wyśmienite sery.
  • II nagrodę odebrała pani Anastazja Przywara – zamieszkała w powiecie wadowickim, produkująca własne przetwory, szczególnie słynny Jarzębiak Izdebnicki i Jarzębinka.
  • III nagroda przypadła rolniczce z powiatu dąbrowskiego – pani Marzenie Warias specjalizującej się w uprawie pomidorów.

Laureatkom gratulujemy!

W załączeniu ►Stanowisko WZ MIR z dn. 25.10.2021 r. dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Katarzyna Pniak, biuro MIR w Krakowie


 

 

Galeria


punktator

Przydatne linki


URZĘDY I INSTYTUCJE:

INSPEKCJE:

DORADZTWO:

WIADOMOŚCI ROLNICZE:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE i TRADYCYJNE:

WSPARCIE DLA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH:

---------------------------------------------------------------------


Licznik odwiedzin: 1642851